Person Image

  Education

  • ปร.ด.(เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • สพ.บ., มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 17 Project 15 12 3 0
  2021 การจำแนกลักษณะทางอณูชีววิทยา ความรุนแรงในการก่อโรค และความไวยาของเชื้อสเตรปโตคอคคัสที่ระบาดในปลาสลิดที่เลี้ยงแบบหนาแน่นในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2019 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวิธีการตรวจไวรัสตัวแดงดวงขาวด้วย Nested PCR, Real-time PCR และ dd PCR ในลูกกุ้งระยะโพสต์ลาร์วา ผู้ร่วมวิจัย ทุนวิจัยสำหรับพัฒนาบัณฑิตศึกษา (ทุน ทวพ.) 2 0 0 0
  2018 การทดสอบผลของน้ำมันจระเข้ในหนูที่ได้รับอาหารไขมันสูง ผู้ร่วมวิจัย ทุนวิจัยสร้างสรรค์สืบสานรอยศาสตร์พระราชา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4 2 2 0
  2017 การศึกษาการทำงานของเอนไซม์ Cytochrome P450 และ GST activity จากตับจระเข้และเปรียบเทียบกับตับสุกรและไก่ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
  2017 การศึกษาความเป็นพิษเฉียบพลันและเรื้อรังของตับสกัดจากจระเข้โดยการกินในหนูแรท ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 1 0
  2016 การศึกษาระบาดวิทยาของเชื้อ Vibrio paraheamolyticus สาเหตุก่อโรคตายด่วน (EMS) ในฟาร์มกุ้งน้ำเค็มเขตภาคตะวันออกและภาคใต้ของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 2 0 0
  2016 การตรวจหายีนดื้อยาในเชื้อ Vibrio paraheamolyticus ในฟาร์มกุ้งเขตน้ำเค็มของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2015 การคัดเลือกเชื้อแบคทีเรียแกรมบวกที่มีคุณสมบัติยับยั้งการเจริญของเชื้อก่อโรคในสัตว์น้ำจากปุ๋ยหมักมูลไส้เดือน หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2013 ผลของไบโอฟลาวานอยด์ต่อการยับยั้งเชื้อก่อโรคในสัตว์น้ำทางห้องปฏิบัติการ ที่ปรึกษาโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
  2013 ผลของไบโอฟลาวานอยด์ต่อการเจริญเติบโต ภูมิคุ้มกัน และ ปฏิกิริยาออกซิเดชั่นของไขมันในปลานิล ที่ปรึกษาโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
  2013 การใช้ Pseudomonas aeruginosa และ Bacillus spp. สำหรับการบำบัดน้ำในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ที่ปรึกษาโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2013 ผลของการบังคับทางกายภาพและทางเคมีต่อค่าโลหิตวิทยาและเคมีโลหิตของปลาดุก (Clarias macrocephalus x Clarias gariepinus) ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
  2011 การตรวจสอบการติดเชื้อริกเก็ตเซียในปลานิลด้วยวิธีอิซิตูไฮบริไดซ์เซชั่น หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 2 0 0
  2011 การติดเชื้อ unclassified microsporidia ในปลาทับทิม(Oreochromis niloticus x O. mossambicus)ในจังหวัดกาญจนบุรี ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2010 การตรวจพบเชื้อไมโครสปอริเดียที่ยังไม่ทราบชนิดในนิลแดง จากจังหวัดกาญจนบุรี ประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 1 1 0 0
  2009 โปรโตซัวเกเกอรีนชนิดใหม่ซึ่งสัมพันธ์กับการเกิดโรคขี้ขาวในกุ้งขาวเลี้ยง ในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 2 1 0 0
  2006 การศึกษาการตกค้างของอัลฟาทอกซินบี-1 และผลกระทบของอัลฟลาทอกซินบีต่อระบบภูมิคุ้มกันในปลาดุกที่ได้รับอัลฟาทอกซินบี-1 โดยการกินติดต่อกันเป็นเวลานาน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 11 Project 19 15 0 0
  2016 การศึกษาในระดับห้องปฏิบัติการถึงคุณสมบัติทางเคมีของนาโนคอปเปอร์และฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคในสัตว์น้ำ ผู้ร่วมวิจัย บริษัท NUTRI-CAL CO., LTD 167/8 หมู่บ้านดิเอมเมอรัล การ์เด้น 1 ตำบล พิมลราช อำเภอ บางบัวทอง นนทบุรี 11110 2 0 0 0
  2013 การศึกษาระบาดวิทยาด้วยรูปแบบ Case control study เพื่อเข้าใจถึงปัจจัยเสี่ยง ของการเกิดปัญหาและวิธีการควบคุมปัญหากุ้งตายด่วน (EMS/AHPNS) หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 2 5 0 0
  2013 การศึกษาแนวทางปฏิบัติในการจัดการที่เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดปัญหาEMS/AHPNS ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 3 5 0 0
  2013 การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมของการเลี้ยงกุ้งขาวและกุ้งกุลาดำเพื่อการควบคุมการระบาดของโรคกุ้งตายด่วน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 5 0 0 0
  2012 การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมและดัชนีการผลิตของการเลี้ยงปลานิลดำในจังหวัดสมุทรปราการ นครปฐม ราชบุรี ชัยนาท สุพรรณบุรีและกาญจนบุรี ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 2 0 0
  2011 การศึกษาวิธีการชันสูตรโรคสเตร็ปโตคอคโคซิสในปลานิลด้วยเทคนิคทางอณูชีวโมเลกุล หัวหน้าโครงการ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) 1 0 0 0
  2010 การทดสอบประสิทธิภาพของโพรไบโอติกทางการค้าต่อการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียก่อโรคในปลานิล หัวหน้าโครงการ บริษัท สหธานี จำกัด 0 1 0 0
  2009 การศึกษาเชื้อแบคทีเรียดื้อยา ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานมาตรฐานการเกษตร 1 0 0 0
  2009 การศึกษาการเสริม MOS (mannan oligocasscharide) ยีสต์ สารสกัดจากพืชบางชนิด และจุลินทรีย์แลคโตบาซิลลัสเพื่อศึกษาการเจริญเติบโตและการกระตุ้นของระดับภูมิคุ้มกันในปลาทับทิม ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ไทยลักซ์เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) 1 0 0 0
  2005 โครงการพัฒนาวิธีการชันสูตรโรคทอราทางซีรั่มวิทยาในกุ้งทะเล หัวหน้าโครงการ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1 0 0 0
  2002 การพัฒนาวิธีการตรวจเชื้อและการศึกษาระบาดวิทยาของ S. Typhimurium MRDT 104 ในประเทศไทยด้วยเทคนิคอณูชีววิทยา ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 3 2 0 0