โปรโตซัวเกเกอรีนชนิดใหม่ซึ่งสัมพันธ์กับการเกิดโรคขี้ขาวในกุ้งขาวเลี้ยง ในประเทศไทย

Publish Year International Journal 1
2014 exSriurairatana, S., inดร.วิศณุ บุญญาวิวัฒน์, รองศาสตราจารย์, exGangnonngiw, W., exLaosutthipong, C., exHiranchan, J., exFlegel, T.W., "White feces syndrome of shrimp arises from transformation, sloughing and aggregation of hepatopancreatic microvilli into vermiform bodies superficially resembling gregarines", PLoS ONE, ปีที่ 9, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2014
Publish Year National Journal 1
2012 inดร.วิศณุ บุญญาวิวัฒน์, รองศาสตราจารย์, inนางสาวธีราภรณ์ พูลพิพัฒน์, อาจารย์, "การตรวจพบเชื้อโปรโตซัวกรีการีนที่มีลำตัวไม่แบ่งเป็นปล้องชนิดใหม่ในกุ้งขาวแปซิฟิกเลี้ยงที่แสดงอาการขี้ขาวในพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคกลางของประเทศไทย", สัตวแพทยสาร, ปีที่ 62, ฉบับที่ 1-3, เมษายน - ธันวาคม 2012, หน้า 36-45
Publish Year International Conference 1
2010 inดร.วิศณุ บุญญาวิวัฒน์, รองศาสตราจารย์, inนางสาวธีราภรณ์ พูลพิพัฒน์, อาจารย์, "A new aseptate gregarine relate to white feces syndrome in cultured Pacific white shrimp Penaeus vannamei, in Thailand", 36th The International conference on Veterinary Science, 2010, 2 - 5 พฤศจิกายน 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย