การศึกษาในระดับห้องปฏิบัติการถึงคุณสมบัติทางเคมีของนาโนคอปเปอร์และฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคในสัตว์น้ำ

Publish Year National Journal 2
2020 inนายณัฏฐ์ธน ฐิติชญาพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวปริญทิพย์ วงศ์ไทย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาในระดับห้องปฏิบัติการถึงคุณสมบัติทางเคมีของนาโนคอปเปอร์และฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคในสัตว์น้ำ", วารสารสัตวแพทย์, ปีที่ 30, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2020, หน้า 79-90
2020 inนางสาวปริญทิพย์ วงศ์ไทย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายพงศ์ลักษณ์ ยุกตะทัต, exวรินทร์พร ศรีอภิพันธ์, exนายศรัณย์ ทิพน์ถิระพงศ์, inนายณัฏฐ์ธน ฐิติชญาพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความเป็นพิษเฉียบพลันและค่า LC50 ของนาโนคอปเปอร์ในสัตว์น้ำและผลกระทบต่อพืชน้ำ", วารสารสัตวแพทย์, ปีที่ 30, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2020, หน้า 141-150