การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมของการเลี้ยงกุ้งขาวและกุ้งกุลาดำเพื่อการควบคุมการระบาดของโรคกุ้งตายด่วน

Publish Year International Journal 3
2023 inนายชัยเทพ พูลเขตต์, รองศาสตราจารย์, inดร.วิศณุ บุญญาวิวัฒน์, รองศาสตราจารย์, exดร.สมพิศ แย้มเกษม, exดร.จิราพร เกษรจันทร์, "Post-larvae movement network of marine shrimp during the 2013 outbreak of acute hepatopancreatic necrosis disease in Thailand", Preventive Veterinary Medicine, ปีที่ 210, ฉบับที่ -, มกราคม 2023, หน้า 105796(1-9)
2018 exParnpan Worranut, inดร.วิศณุ บุญญาวิวัฒน์, รองศาสตราจารย์, exJiraporn Kasornchandra, inนายชัยเทพ พูลเขตต์, รองศาสตราจารย์, "Analysis of a shrimp farming network during an outbreak of white spot disease in Rayong Province, Thailand", Aquaculture, ปีที่ 491, ฉบับที่ -, เมษายน 2018, หน้า 325-332
2017 exSompit Yaemkasem, inดร.วิศณุ บุญญาวิวัฒน์, รองศาสตราจารย์, ex๋Jiraporn Kasornchandra, inนายชัยเทพ พูลเขตต์, รองศาสตราจารย์, "Risk factors associated with white spot syndrome virus outbreaks in marine shrimp farms in Rayong Province, Thailand", Diseases of Aquatic Organisms, ปีที่ 2017, ฉบับที่ 124, พฤษภาคม 2017, หน้า 193-199
Publish Year National Journal 2
2017 exสมพิศ แย้มเกษม, inดร.สุกัญญา ทองรัตน์สกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.วิศณุ บุญญาวิวัฒน์, รองศาสตราจารย์, exจิราพร เกษรจันทร์, inนายชัยเทพ พูลเขตต์, รองศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์เชิงพื้นที่ของการเกิดโรคตัวแดงดวงขาวในฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเลในจังหวัดระยอง", วารสารสัตวแพทย์, ปีที่ 27, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2017, หน้า 14-25
2017 exปานปัณณ์ วรนุช, inดร.สุกัญญา ทองรัตน์สกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.วิศณุ บุญญาวิวัฒน์, รองศาสตราจารย์, exจิราพร เกสรจันทร์, inนายชัยเทพ พูลเขตต์, รองศาสตราจารย์, "ความน่าจะเป็นของปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเกิดโรคตัวแดงดวงขาวในฟาร์มกุ้งทะเล จังหวัดระยอง: การวิเคราะห์เครือข่ายแบบเบย์เชียน", วารสารสัตวแพทย์, ปีที่ 27, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2017, หน้า 1-13