การศึกษาระบาดวิทยาด้วยรูปแบบ Case control study เพื่อเข้าใจถึงปัจจัยเสี่ยง ของการเกิดปัญหาและวิธีการควบคุมปัญหากุ้งตายด่วน (EMS/AHPNS)

Publish Year International Journal 2
2018 exRortana, C., inดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, inดร.วิศณุ บุญญาวิวัฒน์, รองศาสตราจารย์, exHrianpreecha, C., inดร.สุกัญญา ทองรัตน์สกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.ปฐมาพร เอมะวิศิษฎ์, รองศาสตราจารย์, "Antimicrobial resistance and pirAB-like profiles of Vibrio parahaemolyticus in Pacific white shrimp", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 52, ฉบับที่ 4, สิงหาคม 2018, หน้า 377-381
2017 inดร.วิศณุ บุญญาวิวัฒน์, รองศาสตราจารย์, exPatanasatienkul, Thitiwan, exKasornchandra, Jiraporn, inนายชัยเทพ พูลเขตต์, รองศาสตราจารย์, exYaemkasem, S., exHammell, Larry K., exDavidson, Jeff, "Impact of farm management on expression of earlymortality syndrome/acute hepatopancreatic necrosisdisease (EMS/AHPND) on penaeid shrimp farms in Thailand", Journal of Fish diseases, ปีที่ 40, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2017, หน้า 649-659
Publish Year International Conference 5
2019 inดร.วิศณุ บุญญาวิวัฒน์, รองศาสตราจารย์, exJanejit Kongkumnerd, exJumroensri Thawonsuwan, exSiripong Thitamadee, exVarin Tanasomwang, exTimothy W. Flegel, exKallaya Sritunyalucksana, "Relationship among Early mortality syndrome (EMS), Acute hepatopancreatic necrosis disease (AHPND), White spot syndrome virus (WSSV), Yellow head disease typeI, Enterocytozoon hepatopenaei (EHP) and Aggregated transformed microvilli (ATM) lesion finding in culture Pacific White shrimp", Aqua Epi II 2019, 4 - 6 พฤศจิกายน 2019, หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย
2019 inดร.วิศณุ บุญญาวิวัฒน์, รองศาสตราจารย์, exJiraporn Kasornchandra, exจารุวรรณ เหรียญปรีชา, inนายชัยเทพ พูลเขตต์, รองศาสตราจารย์, "Effect of farm management on occurring of Early Mortality Syndrome-Acute Hepatopancreatic Necrosis Disease (EMS/AHPND) in low salinity shrimp culture area, Thailand", Aqua Epi II 2019, 4 - 6 พฤศจิกายน 2019, หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย
2016 inดร.วิศณุ บุญญาวิวัฒน์, รองศาสตราจารย์, "Collaboration between epidemiologists and the aquaculture industry in South-East Asia: Opportunity and Obstruction", 1st Global Conference in Aquatic Animal Epidemiology, AquaEpi I-2016, 20 - 22 กันยายน 2016, Oslo ราชอาณาจักรนอร์เวย์
2015 inดร.วิศณุ บุญญาวิวัฒน์, รองศาสตราจารย์, inนายชัยเทพ พูลเขตต์, รองศาสตราจารย์, exJiraporn Kasornchandra, "Epidemiology Study on Early Mortality Syndrome (EMS) in Shrimp Culture in Thailand", International Conference on Veterinary Science 2015, 11 - 13 พฤศจิกายน 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 inดร.วิศณุ บุญญาวิวัฒน์, รองศาสตราจารย์, exJiraporn Kasornchandra, "Risk factors associated with EMS/AHPND occurring in culture shrimp in Thailand", The 9th Symposium on Diseases in Asian Aquaculture (DAA9), 24 - 28 พฤศจิกายน 2014, Ho Chi Minh City สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม