การศึกษาระบาดวิทยาของเชื้อ Vibrio paraheamolyticus สาเหตุก่อโรคตายด่วน (EMS) ในฟาร์มกุ้งน้ำเค็มเขตภาคตะวันออกและภาคใต้ของประเทศไทย

Publish Year International Conference 1
2018 exCharuwan Hrainpreecha, inนางสาวอรวรรณ์ บุตรดี, inดร.มานะกร สุขมาก, รองศาสตราจารย์, inดร.วิศณุ บุญญาวิวัฒน์, รองศาสตราจารย์, "Effect of Tryptic Soy Broth (TSB) and Luria-Bertani (LB) Broth on Production of PirAvp Toxin from Vibrio parahaemolyticus (VPAHPND)", The 19th Khon Kaen Veterinary Annual International Conference , 4 - 5 เมษายน 2018, Khon Kaen, Thailand
Publish Year National Conference 1
2017 exChea Rortana, inดร.ปฐมาพร เอมะวิศิษฎ์, รองศาสตราจารย์, inดร.วิศณุ บุญญาวิวัฒน์, รองศาสตราจารย์, exCharuwan Hrianpreecha, inดร.มานะกร สุขมาก, รองศาสตราจารย์, ex Sirinart Chaichanathong, exSompit Yaemkasem, inดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, "Sequencing analysis of qnrVC1 fromVibrio parahaemolyticus isolated from shrimp culture pond water in Thailand", การประชมุวิชาการระดับชาต ิครัง้ที่ 14 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน , 7 - 8 ธันวาคม 2017, อื่นๆ ประเทศไทย