การศึกษาเชื้อแบคทีเรียดื้อยา

Publish Year International Journal 1
2013 exYeshimebet Chanyalew, exDaniel Asrat, inดร.ปฐมาพร เอมะวิศิษฎ์, รองศาสตราจารย์, inดร.วิริยา ลุ้งใหญ่, รองศาสตราจารย์, "Prevalence and Antimicrobial Susceptibility of ThermophilicCampylobacter Isolated from Sheep at Debre Birhan,North-Shoa, Ethiopia", Prevalence and Antimicrobial Susceptibility of Thermophilic Campylobacter Isolated from Sheep at Debre Birhan, North-Shoa, Ethiopia, ปีที่ 47, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2013, หน้า 1-10