การจำแนกลักษณะทางอณูชีววิทยา ความรุนแรงในการก่อโรค และความไวยาของเชื้อสเตรปโตคอคคัสที่ระบาดในปลาสลิดที่เลี้ยงแบบหนาแน่นในประเทศไทย