ผลของการบังคับทางกายภาพและทางเคมีต่อค่าโลหิตวิทยาและเคมีโลหิตของปลาดุก (Clarias macrocephalus x Clarias gariepinus)