การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมและดัชนีการผลิตของการเลี้ยงปลานิลดำในจังหวัดสมุทรปราการ นครปฐม ราชบุรี ชัยนาท สุพรรณบุรีและกาญจนบุรี

Publish Year International Conference 2
2019 inดร.วราพร พิมพ์ประไพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายชัยเทพ พูลเขตต์, รองศาสตราจารย์, inดร.วิศณุ บุญญาวิวัฒน์, รองศาสตราจารย์, inนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "Trade pattern and Social network analysis of Nile Tilapia production in central region, Thailand", Aqua Epi II 2019, 4 - 6 พฤศจิกายน 2019, หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย
2013 inนางสาวธีราภรณ์ พูลพิพัฒน์, อาจารย์, inนางศรีสมัย วิริยารัมภะ, inนายสุขสันต์ ฉ่ำสิงห์, exจารุวรรณ เหรีญปรีชา, inดร.วิศณุ บุญญาวิวัฒน์, รองศาสตราจารย์, inดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, "Molecular typing and antimicrobial susceptibility ofStreptococcus agalactiae isolated from cultured tilapia (Oreochromis. niloticus X O. mossambicus) and Red tilapia (Oreochromis sp.)in the central part of Thailand during January 2011-October 2012", International Conferrence on Veterinary Science 2013, 16 - 18 มกราคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย