การศึกษาแนวทางปฏิบัติในการจัดการที่เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดปัญหาEMS/AHPNS

Publish Year International Journal 2
2018 exSanguanrut, P, exMunkongwongsiri, N, exKongkumnerd, J, exThawonsuwan, J, exThitamadee, S, inดร.วิศณุ บุญญาวิวัฒน์, รองศาสตราจารย์, exTanasomwang, V, exFlegel, TW, exSritunyalucksana, K, "A cohort study of 196 Thai shrimp ponds reveals a complex etiology for early mortality syndrome (EMS)", AQUACULTURE, ปีที่ 493, สิงหาคม 2018, หน้า 26-36
2018 inดร.วิศณุ บุญญาวิวัฒน์, รองศาสตราจารย์, exNguyen Thi Viet Nga, exMELBA G. BONDAD-REANTASO, "ปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการระบาดของโรค Acute Hepatopancreatic Necrosis Disease (AHPND) บริเวณสามเหลี่ยมปากแม่นำ้โขง ประเทศเวียดนาม", Asian Fisheries Science, ปีที่ 31, ฉบับที่ s, ธันวาคม 2018, หน้า 226-241
Publish Year National Journal 1
2015 exจิราพร เกษรจันทร์, exสมพิศ แย้มเกษม, inดร.วิศณุ บุญญาวิวัฒน์, รองศาสตราจารย์, exธิดาพร ฉวีภักดิ์, "ความชุกและปัจจัยเสี่ยงของโรคตายด่วน (Acute Hepatopancretic Necrosis Disease)ในกุ้งขาว (Litopeneaus vannamei Boone 1973)", วารสารการประมง, ปีที่ 68, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2015, หน้า 466-473
Publish Year International Conference 4
2019 inดร.วิศณุ บุญญาวิวัฒน์, รองศาสตราจารย์, inนางสาวปริญทิพย์ วงศ์ไทย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายณัฏฐ์ธน ฐิติชญาพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวธีราภรณ์ พูลพิพัฒน์, อาจารย์, exจารุวรรณ เหรียญปรีชา, "Effect of polyphenols for controlling the 2nd die-off from Acute hepatopancreatic necrosis disease (AHPND) in Pacific White shrimp culture in low salinity area (The field trial).", Aqua Epi II 2019, 4 - 6 พฤศจิกายน 2019, หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย
2019 exJiraporn Kasornchandra, exChutima Komvirai, exSompit Yaemkasem, inดร.วิศณุ บุญญาวิวัฒน์, รองศาสตราจารย์, "Evaluation of Proper Pond Management Practices to Reduce Risks of Acute Hepatopancreatic Necrosis Disease (AHPND) outbreak in culture Pacific White shrimp", Aqua Epi II 2019, 4 - 6 พฤศจิกายน 2019, หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย
2019 exNguyen The Hien, inนายอดิศร ยะวงศา, รองศาสตราจารย์, inดร.ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์, inดร.วิศณุ บุญญาวิวัฒน์, รองศาสตราจารย์, exNguyen Van Toan3, Truong Phuoc Thong, exTruong Phuoc Thong, exTien Ngoc Tien, "CASE CONTROL STUDY OF ACUTE HEPATOPANCREATIC NECROSIS DISEASE (AHPND) OF SHRIMP IN BAC LIEU PROVINCE", Aqua Epi II 2019, 4 - 6 พฤศจิกายน 2019, หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย
2014 exJiraporn Kasornchandra, inดร.วิศณุ บุญญาวิวัฒน์, รองศาสตราจารย์, exSompit Yaemkasem, exTidaporn Chaweepak, "Prevalence and risk factors of Early Mortality Syndrome (EMS) in shrimp farms in Rayong and Chantaburi provinces, Thailand", The 9th Symposium on Diseases in Asian Aquaculture (DAA9), 24 - 28 พฤศจิกายน 2014, Ho Chi Minh City สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
Publish Year National Conference 1
2018 inดร.วิศณุ บุญญาวิวัฒน์, รองศาสตราจารย์, exเจนจิตต์ คงกำเนิด, exสมพิศ แย้มเกษม, exจิราพร เกษรจันทร์, "การศึกษาปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรค Acute Hepatopancreatic Necrosis Disease (AHPND) ในกุ้งขาว (Litopenaeus vannamei, Boone 1931)", การประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2561, 14 - 15 มิถุนายน 2018, อื่นๆ ประเทศไทย