การตรวจพบเชื้อไมโครสปอริเดียที่ยังไม่ทราบชนิดในนิลแดง จากจังหวัดกาญจนบุรี ประเทศไทย

Publish Year National Journal 1
2010 inนางสาวธีราภรณ์ พูลพิพัฒน์, อาจารย์, inนางสาวปริญทิพย์ วงศ์ไทย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายณัฏฐ์ธน ฐิติชญาพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางภัทรา มูลจิตร, inดร.วิศณุ บุญญาวิวัฒน์, รองศาสตราจารย์, "การติดเชื่้อ unclassified microsporidia ในปลาทับทิม (Oreochromis niloticus x O. mossambicus) ในจังหวัดกาณจนบุรี", สัตวแพทยสาร, ปีที่ 61, ฉบับที่ 1-3, เมษายน - ธันวาคม 2010, หน้า 48-57
Publish Year International Conference 1
2010 inนางสาวธีราภรณ์ พูลพิพัฒน์, อาจารย์, inนางสาวปริญทิพย์ วงศ์ไทย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายณัฏฐ์ธน ฐิติชญาพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางภัทรา มูลจิตร, inดร.วิศณุ บุญญาวิวัฒน์, รองศาสตราจารย์, "Detection of uniclassified Microsporidia in Red Tilapia (Oreochromis niloticus X O. mossambicus) in Kanchaburi Province, Thailand", 36th the International conference on Veterinay Science, 2 - 5 พฤศจิกายน 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย