การพัฒนาวิธีการตรวจเชื้อและการศึกษาระบาดวิทยาของ S. Typhimurium MRDT 104 ในประเทศไทยด้วยเทคนิคอณูชีววิทยา

Publish Year International Journal 3
2010 exHan Yu Jong, exPak Thae Su, exPannatee Sanpong, inดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, inดร.ธวัชชัย ศักดิ์ภู่อร่าม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปฐมาพร เอมะวิศิษฎ์, รองศาสตราจารย์, "PCR-based Restriction Fragment Length Polymorphism for Subtyping of Salmonella from Chicken Isolates", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 44, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2010, หน้า 79-83
2005 inดร.ปฐมาพร เอมะวิศิษฎ์, รองศาสตราจารย์, inดร.วิศณุ บุญญาวิวัฒน์, รองศาสตราจารย์, exBangtrakulnont, A, "Characterization of Salmonella enterica serovar typhimurium and monophasic Salmonella serovar 1,4,[5],12 : i : - Isolates in Thailand", JOURNAL OF CLINICAL MICROBIOLOGY, ปีที่ 43, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2005, หน้า 2736-2740
2005 inดร.ปฐมาพร เอมะวิศิษฎ์, รองศาสตราจารย์, inดร.วิศณุ บุญญาวิวัฒน์, รองศาสตราจารย์, "Characterization of Salmonella Typhimurium and monophasic Salmonella serovar 1, 4, [5], 12:i:- in Thailand. ", Journal of Clinical Microbiology, ปีที่ 43, มกราคม - ธันวาคม 2005, หน้า 2736-2740
Publish Year International Conference 2
2008 inดร.ปฐมาพร เอมะวิศิษฎ์, รองศาสตราจารย์, inนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, inนางสาวศิริพร คงสร้อย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Cross-sectional Study of MDR Salmonella Isolated from Pig Farms. ", Proceeding of The 15th Congress of the Federal of Asian Veterinary Associations., 28 ตุลาคม 2008
2007 inดร.ปฐมาพร เอมะวิศิษฎ์, รองศาสตราจารย์, inดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, inดร.กัญจนา ธีระกุล, รองศาสตราจารย์, "Multiple-antimicrobial resistance Salmonella enterica isolated from pigs farms in Thailand.", Proceeding of the 12Th International Conference of the Association of Institutions for Tropical Veterinary Medicine. P 243- 246., 22 - 23 สิงหาคม 2007