การศึกษาการตกค้างของอัลฟาทอกซินบี-1 และผลกระทบของอัลฟลาทอกซินบีต่อระบบภูมิคุ้มกันในปลาดุกที่ได้รับอัลฟาทอกซินบี-1 โดยการกินติดต่อกันเป็นเวลานาน

Publish Year National Journal 1
2010 exเกรียงศักดิ์ โผนประสิทธิ์, exรุ่งเรือง ยอดชีวัน, exปิยทิพย์ ชูเฉลิมพร, exลาวัลย์ หล้าสุพรม, exอภิชาติ จึงเจริญสุขยิ่ง, inนายวุฒิวงศ์ ธีระพันธ์, อาจารย์, inนางสาวปริญทิพย์ วงศ์ไทย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปารียา อุดมกุศลศรี, รองศาสตราจารย์, "Evaluate time for radiodiagnosis of gastrointestinal system with barium sulfate (BaSO4) in flower horn cichlid (Cichlasoma trimaculatus)", วารสารสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย, ปีที่ 22, ฉบับที่ 2, เมษายน 2010, หน้า 29-36
Publish Year National Conference 2
2012 inนายประพฤกษ์ ตั้งมั่นคง, รองศาสตราจารย์, inนางศรีสมัย วิริยารัมภะ, inนายสุขสันต์ ฉ่ำสิงห์, exน.ส. สุดธิษา เหล่าเปี่ยม, "ประสิทธิผลของสมุนไพรไทยต่อการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย Escherichia coli และ Salmonella Typhimurium", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2012, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.ปารียา อุดมกุศลศรี, รองศาสตราจารย์, inนายประพฤกษ์ ตั้งมั่นคง, รองศาสตราจารย์, inดร.ศิริรักษ์ จันทครุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายสุรพงษ์ อาทิตย์วงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิศณุ บุญญาวิวัฒน์, รองศาสตราจารย์, inนางสาวนภสร เผ่าชูศักดิ์, "การศึกษาระดับการตกค้างของอะฟลาท๊อกซินบี-1 ในเนื้อและตับ และผลกระทบต่อระบบภูมิคุ้มกันในปลาดุก (Clarias batrachus) หลังการได้รับเป็นเวลานาน", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย