Journal

Evaluate time for radiodiagnosis of gastrointestinal system with barium sulfate (BaSO4) in flower horn cichlid (Cichlasoma trimaculatus)
วารสารสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย (ISSN: 08578214)
22
2
29-36
เมษายน 2010
ชาติ
-
-
-
-

Author

Output From Project

การศึกษาการตกค้างของอัลฟาทอกซินบี-1 และผลกระทบของอัลฟลาทอกซินบีต่อระบบภูมิคุ้มกันในปลาดุกที่ได้รับอัลฟาทอกซินบี-1 โดยการกินติดต่อกันเป็นเวลานาน

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01507681 ชื่อวิชา Clinical Practice in Small Animal I,3 ม.ค. 2011 - 30 ธ.ค. 2011
  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน การใช้ประโยชน์ :หน่วยสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ และหน่วยรังสีวินิจฉัย,3 ม.ค. 2011 - 30 ธ.ค. 2011