Conference

การศึกษาระดับการตกค้างของอะฟลาท๊อกซินบี-1 ในเนื้อและตับ และผลกระทบต่อระบบภูมิคุ้มกันในปลาดุก (Clarias batrachus) หลังการได้รับเป็นเวลานาน
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46
ชาติ
29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008
จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-
-

Author

Output From Project

การศึกษาการตกค้างของอัลฟาทอกซินบี-1 และผลกระทบของอัลฟลาทอกซินบีต่อระบบภูมิคุ้มกันในปลาดุกที่ได้รับอัลฟาทอกซินบี-1 โดยการกินติดต่อกันเป็นเวลานาน

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :สอนวิชาเวชศาสตร์สัตว์น้ำ,6 มิ.ย. 2008 - 6 มิ.ย. 2008