การตรวจหายีนดื้อยาในเชื้อ Vibrio paraheamolyticus ในฟาร์มกุ้งเขตน้ำเค็มของประเทศไทย