โครงการวิจัยภาควิชาโรคพืช ปี 2014

21

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2014

18

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2014

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2014

27

Project

โครงการวิจัย ปี 2014

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2014

4

Award

รางวัล ปี 2014

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 5 Project 2 1 0 1
2014 การพัฒนาวิธีการใช้ Bacillus megaterium สายพันธุ์ 3103 ในสวนมะม่วงเพื่อการควบคุมโรคแอนแทรคโนสบนผลมะม่วงหลังการเก็บเกี่ยว หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2014 การพัฒนาแอนตีบอดีต่อเชื้อไฟโตพลาสมาสาเหตุโรคใบขาวอ้อยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวินิจฉัยโรค หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2014 การปรับปรุงพันธุ์อ้อยเพื่อผลผลิตและพลังงาน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 1
2014 ลักษณะของเชื้อสาเหตุโรคเน่าแดงและความแปรปรวนในการทำให้เกิดโรคเพื่อการคัดเลือกเชื้อพันธุกรรมอ้อยต้านทานโรค หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2014 การจัดการโรค รา แบคทีเรีย และ ไวรัส ของข้าวโพดด้วยระบบเกษตรดีที่เหมาะสม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 20192014 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2014 การผลิตและกลไกการทำงานของยีสต์ที่ใช้สำหรบการควบคุมทางชีวภาพโรคพืชที่เกิดจากรา ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 8 Project 4 4 0 0
2014 ประสิทธิภาพของเชื้อแอคติโนมัยซีสจากมูลไส้เดือนดินในการควบคุมโรคพืช หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2014 ระบาดวิทยาและการพัฒนาเทคนิคการตรวจวินิจฉัยของไวรัสในจีนัส Tobamovirus, Potyvirus, Tospovirus และ Begomovirus ที่เข้าทำลายพริกในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2014 การปรับปรุงพันธุ์พืชสวน (ฟักทอง ฝรั่ง และดาวเรือง) เพื่อสุขภาพ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2014 พันธุ์ฝรั่งต้นตอทนทานไส้เดือนฝอยรากปม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2014 ประสิทธิภาพของสารสกัดจากเชื้อแอคติโนมัยซีสในการควบคุมโรครากปมของมันสำปะหลัง หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2014 เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรครวงไหม้ที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียของข้าวในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2014 อิทธิพลของการปนเปื้อนของสารพิษจากเชื้อราในข้าว ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
2014 การตรวจสอบอะฟลาทอกซินและซีราลีโนนพร้อมกันในธัญชาติด้วยอิมมูโนแอฟฟินิตีคอลัมน์ต้นแบบ (เคยู-เอซีวัน) ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 13 Project 3 4 0 0
2014 การวิจัยและพัฒนาพืชตระกูลแตงให้ต้านทานต่อโรคไวรัส ปี2013-2014 หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2014 การศึกษาโรคอุบัติใหม่ในมันสำปะหลังที่มีสาเหตุจากเชื้อไฟโตพลาสมา หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2014 การทดสอบพันธุ์ต้านทานโรคใบจุดด่างเหลืองที่เกิดจากเชื้อรา Phaeophleospora destructans ของยูคาลิปตัส หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 1 0 0
2014 ศึกษาความต้านทานบีโกโมไวรัสในมะเขือเทศ พริก และ ถั่วเขียว ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (นอกประเทศ) 0 0 0 0
2014 การตรวจเชื้อไฟโตพลาสมาสาเหตุโรคใบขาวอ้อยโดยวิธี Nested PCR หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2014 การตรวจวิเคราะห์เชื้อสาเหตุโรคพืชโดยเทคนิคเฉพาะด้าน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2014 ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีชีวภาพและความปลอดภัยทางชีวภาพ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (นอกประเทศ) 0 0 0 0
2014 Study of Columnea latent viroid on tomato หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (นอกประเทศ) 0 0 0 0
2014 การจำแนกชนิดและการศึกษาลักษณะความผันแปรทางพันธุกรรมของเชื้อราน้ำค้างข้าวโพดในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 2 0 0
2014 นวัตกรรมการตรวจสอบเชื้อไฟโตพลาสมาและการควบคุมโรคใบขาวอ้อยโดยชีววิธี หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2014 นวัตกรรมการตรวจสอบเชื้อไฟโตพลาสมาสาเหตุโรคใบขาวอ้อยเพื่อการปรับปรุงพันธุ์อ้อย ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2014 การประเมินเชื้อแบคทีเรียที่ครอบครองบริเวณรากและภายในอ้อยเพื่อการควบคุมแบบชีววิธีและป้องกันโรคใบขาวอ้อย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2014 โครงการบริการตรวจวินิจฉัยและคัดเลือกพันธุ์ผักต้านทานต่อโรคพืช หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (นอกประเทศ) 0 0 0 0