โครงการวิจัยภาควิชาโรคพืช ปี 2020

24

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

5

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

10

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

1

Award

รางวัล ปี 2020

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 20192014 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 8 Project 4 2 0 0
2020 การใช้ข้อมูลรายละเอียดขององค์ประกอบสารเคมีที่ตรวจสอบจากทุเรียน เพื่อจัดกลุ่มต้นตอพันธุ์ทุเรียนที่ต้านทานโรครากเน่าโคนเน่าจากเชื้อรา Phytophthora Palmivora หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 2 0 0
2020 ศักยภาพเชื้อรา Trichoderma sp. เพื่อควบคุมไส้เดือนฝอยรากปมของข้าวและความสามารถในการละลายฟอสเฟตและโพแทสเซียมเพื่อประโยชน์ต่อพืช หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2020 การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มาและแบคทีเรียบาซิลลัสเพื่อสนับสนุนการผลิตพืชในระบบเกษตรดีที่เหมาะสมและเกษตรอินทรีย์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2020 การคัดเลือก การทดสอบ และการกระจายอ้อยพันธุ์กำแพงแสนในสภาพอาศัยน้ำฝน เพื่อผลผลิตและความหวานสูง ภายใต้การพัฒนาและการใช้ประโยชน์พันธุ์อ้อยกำแพงแสนอย่างยั่งยืน โดยมีเครือข่ายองค์กรสนับสนุนอย่างถาวร ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 2 0 0 0
2020 ศูนย์เชื้อพันธุกรรมพืชแห่งประเทศไทย หัวหน้าโครงการย่อย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2020 การศึกษาความต้านทานและลักษณะอาการโรคที่เกิดจากเชื้อไวรอยด์ PCFVd บนมะเขือเทศ พริก และมะเขือ สายพันธุ์ต่างๆ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2020 การคัดพันธุ์มะเขือและมะเขือเทศต้านทานต่อไส้เดือนฝอยรากปม Meloidogyne incognita สำหรับใช้เป็นแหล่งของยีนในการปรับปรุงพันธุ์ต้านทาน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2020 สารสกัดจากพืชเพื่อควบคุมโรคในข้าว ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 2 Project 0 0 0 0
2020 การกระตุ้นความต้านทานการเกิดโรคในมะม่วงหลังการเก็บเกี่ยว หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
องค์กรรัฐ 0 0 0 0
2020 การใช้ infectious clone ของเชื้อไวรัส Sri Lankan cassava mosaic virus (SLCMV) เพื่อการคัดเลือกพันธุ์มันสำปะหลังที่ต้านทาน ที่ปรึกษาโครงการ องค์กรรัฐ 0 0 0 0