โครงการวิจัยภาควิชาโรคพืช ปี 2021

31

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

4

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

9

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

4

Award

รางวัล ปี 2021

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 2 Project 0 0 0 0
2021 เชื้อเบโกโมไวรัสที่เข้าทำลายถั่วฝักยาว ความหลากหลายทางพันธุกรรม และการพัฒนาวิธีการตรวจหาเชื้อด้วยเทคนิคพีซีอาร์ ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2021 การศึกษาและคัดเลือกพันธุ์พริกต้านทานต่อเชื้อ Pepper chat fruit viroid หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 20192014 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 4 Project 0 0 0 0
2021 การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ในสาขาวิทยาศาสตร์เกษตรภายใต้การระบาดของโรคโควิด-19 หัวหน้าโครงการ เงินรายได้มหาวิทยาลัย 0 0 0 0
2021 โรคกิ่งแห้งของทุเรียนสาเหตุจากเชื้อรา Fusarium spp. : การระบาด และ การควบคุมโรค หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2021 การปรับปรุงพันธุ์พืชอาหารเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2021 ประเมินและพัฒนาสายพันธุ์พืชสวนเพื่อผลิตในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 3 Project 1 0 0 0
2021 โครงการการผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มาและแบคทีเรียบาซิลลัสเพื่อสนับสนุนการผลิตพืชในระบบเกษตรดีที่เหมาะสมและเกษตรอินทรีย์ ประจำปี 2564 หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
องค์กรรัฐ 1 0 0 0
2021 การตรวจสอบไวรอยด์ในแปลงผลิตพืชผักและเมล็ดพันธุ์ ประจำปี 2564 หัวหน้าโครงการ องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0
2021 การผลิตแอนติบอดีเพื่องานวิจัย ประจำปี 2564 หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
องค์กรรัฐ 0 0 0 0