โครงการวิจัยภาควิชาโรคพืช ปี 2006

8

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2006

12

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2006

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2006

49

Project

โครงการวิจัย ปี 2006

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2006

1

Award

รางวัล ปี 2006

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 21 Project 5 9 0 0
2006 การปรับปรุงพันธุ์อ้อย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 2 0 0
2006 โรคแส้ดำและวิธีการทดสอบพันธุ์อ้อยต้านทานโรค หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 การศึกษาความหลากหลายของไวรัสใบด่างอ้อยเพื่อการปรับปรุงพันธุ์อ้อย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 การวิจัยและพัฒนาฝ้ายสีเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตและการใช้ประโยชน์เจตมูลเพลิงแดงในเชิงการค้าและอุตสาหกรรม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 โรคของเจตมูลเพลิงแดงและประสิทธิภาพของสารสกัดเจตมูลเพลิงแดงในการควบคุมโรคพืช หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2006 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการโรคส้มเพื่อเพิ่มผลผลิต ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2006 การใช้จุลินทรีย์ที่ปรากฏตามธรรมชาติเพื่อระบบการปลูกพืชไร้มลพิษที่มีเสถียรภาพยั่งยืน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2006 เทคนิคการตรวจสอบไวรัสใบด่างแคระข้าวโพดเพื่อการนำเข้าและส่งออกข้าวโพด หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 การศึกษาศักยภาพของพืชสมุนไพรพื้นบ้านเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และการเกษตร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 ศักยภาพของ Tacca chantrieri, Linostroma pauciflorum และ Elettariopsis curtisii ในการต่อต้านเชื้อสาเหตุโรคพืช หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 การใช้พืชสมุนไพรเพื่อการควบคุมโรคแอนแทรกโนสพริก หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 การควบคุมโรคแคงเกอร์ของพืชตระกูลส้มโดยใช้สารสกัดขยาบจากผลสมอไทย สมอพิเภก และเปลือกผลทับทิม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์ในระบบเกษตรยั่งยืน เกษตรดีที่เหมาะสม และเกษตรอินทรีย์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 การพัฒนาวิธีการตรวจสอบที่แม่นยำและรวดเร็วสำหรับโรคทริสเตซาและโรคกรีนนิ่งของพืชตระกูลส้มในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2006 การพัฒนาสารสกัดชีวภาพจากเชื้อราไตรโคเดอร์มาเพื่อใช้ควบคุมโรคแอนแทรคโนสที่มีสาเหตุจากเชื้อราคอลเลโตทริคัม หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2006 การพัฒนาการผลิตและรูปแบบของแบคทีเรียปฏิปักษ์เพื่อใช้ควบคุมโรคแอนแทรคโนสโดยชีววิธี หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2006 การวิจัยพันธุ์ฝรั่งต้านทานไส้เดือนฝอยเพื่อการจัดการโรครากปมและโรคร่วมทางระบบราก หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 การศึกษาความหลากหลายและความสัมพันธ์ของเชื้อ Salmonella สายพันธุ์ต่าง ๆ ที่แยกได้จากจังหวัดนครปฐมและพื้นที่ใกล้เคียง โดยการจัดจำแนกด้วยเทคนิคทางอณูชีววิทยา ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 การพัฒนาวิธีการตรวจสอบพิษจากเชื้อรา Ochratoxin A แบบรวดเร็วด้วยวิธีอลิสาเพื่อใช้ในห้องปฏิบัติการ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 การผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีต่อซีราลีโนนเพื่อเพัฒนาวิธีการตรวจสอบแบบรวดเร็ว หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 20192014 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 19 Project 12 18 0 0
2006 การเปลี่ยนแปลงกิจกรรมของเอนไซม์บางชนิดในอ้อยที่มีคุณสมบัติทนแล้ง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 การพัฒนาระบบการผลิตอ้อยปลอดโรคใบขาวระดับห้องปฏิบัติการเพื่อการผลิตเชิงพาณิชย์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 การทดสอบความทนทานต่อโรคใบขาวของอ้อยพันธุ์ลูกผสม หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 การวิจัยและพัฒนาการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของผลองุ่นพันธุ์ดีบางพันธุ์ในเขตพื้นที่ดอน พื้นที่ลุ่ม และสภาพโรงเรือนโดยใช้ต้นตอพันธุ์ต่าง ๆ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 6 0 0
2006 อิทธิพลของต้นตอต่อการเกิดโรคขององุ่น หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2006 อิทธิพลของต้นตอต่อการเกิดไส้เดือนฝอยในองุ่น หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 การตรวจสอบโรคเตี้ยแคระของหม่อนและแมลงพาหะของโรคในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0
2006 ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาความเข้มแข็งของธุรกิจชุมชนจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2006 การศึกษาแบคทีเรียชนิดที่อาศัยอยู่ภายในพืชและการใช้ประโยชน์ร่วมในระบบการปลูกพืช หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 การคัดเลือกแบคทีเรียบริเวณรากพืชที่มีคุณลักษณะส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชและเป็นศัตรูธรรมชาติของเชื้อโรค หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 5 0 0
2006 การค้นหาแบคทีเรียและยีสต์ในทรงพุ่มของพืชที่เป็นศัตรูธรรมชาติของรา Colletotrichum spp. และแบคทีเรีย Xanthomonas spp. ที่เป็นสาเหตุของโรคพืช ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
2006 การผลิตแอนติบอดีคุณภาพสูงเพื่อใช้ในการตรวจรับรองการปลอดโรคไวรัสที่สำคัญในพริก มะเขือเทศ และแตง หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
2006 การศึกษาประเด็นปัญหาและทางแก้ไขในการจัดตั้งห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ผลผลิตทางการเกษตรตามมาตรฐานสากล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2006 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางการเกษตรและระบบการตรวจสอบสารเคมีทางการเกษตร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 การขยายผลงานวิจัยการผลิตต้นพันธุ์อ้อยปลอดโรคสู่ชุมชน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2006 การถ่ายทอดเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อลดความเสียหายและยืดอายุการเก็บรักษาผัก ผลไม้ และดอกไม้สดเพื่อการส่งออก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2006 โรคที่สำคัญของสบู่ดำและการตรวจสอบพันธุ์ต้านทานโรค หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 การถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการวินิจฉัยโรคและการจัดการโรคพืชสำหรับเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 0 0 0
2006 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตองุ่นพันธุ์ดี และการบริหารจัดการเชิงธุรกิจเกษตร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 9 Project 6 13 1 0
2006 การคัดเลือก พัฒนาเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์และชีวภัณฑ์ของเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ เพื่อควบคุมโรคข้าวในการผลิตข้าวอินทรีย์ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 5 0 0
2006 การจัดการเชื้อพันธุกรรมพริก ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2006 การศึกษาการคัดเลือกและผลิตต้นแม่พันธุ์เสาวรสที่มีคุณภาพ โครงการย่อย การทดสอบต้นแม่พันธุ์เสาวรสรับประทานสดปราศจากโรคไวรัส หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2006 การสำรวจโรคใบด่างแคระข้าวโพด หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2006 การ Implement ระบบควบคุม GAP เพื่อส่งครัวการบิน: การพัฒนาการรับรองระบบผลิตให้เป็นมาตรฐานสากล ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 1 0
2006 การจัดการเชื้อพพันธุกรรมพริก หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2006 การตรวจสอบความปลอดภัยทางชีวภาพของมะละกอดัดแปลงพันธุกรรมระดับโรงเรือน หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 3 6 0 0
2006 การใช้เทคนิคโปรติโอมิคเพื่อพัฒนาการทดสอบความปลอดภัยทางชีวภาพของมะละกอดัดแปลงพันธุกรรมต้านทานโรคใบด่างจุดวงแหวน หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 2 1 0 0
2006 การผลิตอ้อยปลอดโรคใบขาวจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเจริญและการประเมินผลในแปลงทดลอง ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0