โครงการวิจัยภาควิชาโรคพืช ปี 2018

24

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2018

9

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2018

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2018

23

Project

โครงการวิจัย ปี 2018

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2018

0

Award

รางวัล ปี 2018

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2018 การศึกษาผลกระทบของมวลชีวภาพจากมะละกอดัดแปลงพันธุกรรมต่อแบคทีเรียในดิน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 20192014 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 5 Project 2 0 0 0
2018 การเพาะเลี้ยงเห็ดกระถินพิมานเพื่อผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2018 การสำรวจโรคขอบใบแห้งและความต้องการความรู้ในการจัดการโรคขอบใบแห้ง ของข้าวในระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2018 การควบคุมไส้เดือนฝอยรากปมข้าวโดยสปอร์สารแขวนลอยของเชื้อรา Trichoderma sp. บางชนิด หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2018 การผลิตยอดพันธุ์ส้มโอปลอดโรคกรีนนิ่งด้วยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อปลายยอดเจริญร่วมกับการกำจัดเชื้อด้วยยาปฏิชีวนะ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2018 ไวรอยด์ในไม้ประดับก่อให้เกิดโรคในมะเขือเทศ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 17 Project 14 7 0 0
2018 การศึกษาความเป็นพิษและตำแหน่งยีนที่เกี่ยวข้องโดยวิเคราะห์ลำดับจีโนมของเชื้อรา Myrothecium roridum หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 2 1 0 0
2018 เทคนิคเพื่อใช้ในการคัดเลือกพันธุ์อ้อยต้านทานโรคใบขาว หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2018 การวิเคราะห์สายพันธุ์เชื้อแบคทีเรียโรคขอบใบแห้งของข้าว เพื่อกำหนดพันธุ์ข้าวที่ต้านทานโรค หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2018 ความสัมพันธ์ของ toxoflavin กับการก่อให้เกิดโรคของเชื้อ Burkholderia glumae สาเหตุโรค bacterial panicle blight หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 2 0 0 0
2018 การจัดทำแปลงพันธุ์หลักอ้อยปลอดโรคใบขาว(ต่อเนื่อง) หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2018 การจัดทำแปลงพันธุ์หลักอ้อยปลอดโรคใบขาว (ต่อเนื่อง) หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2018 การประเมินความต้านทานของข้าวต่อโรคใบจุดสีน้ำตาลที่เกิดจากเชื้อรา Bipolaris oryzae และโรคกาบใบเน่าที่เกิดจากเชื้อรา Sarocladium oryzae และการวิเคราะห์ลักษณะทางพันธุกรรม หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 2 2 0 0
2018 การประเมินความต้านทานต่อไส้เดือนฝอยระบบปมในข้าวไทยและการศึกษาความเสียหายของผลผลิต อันเกิดจากทำลายของไส้เดือนฝอยในพันธ์ุข้าวนาน้ำฝน หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2018 ระบบแนะนำพันธุ์ข้าวที่เหมาะสมสำหรับการปลูกในแต่ละพื่้นที่ และฤดูกาล หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 2 0 0 0
2018 โมบายแอปพลิเคชันเพื่อการวินิจฉัยโรคข้าวโดยใช้การวิเคราะห์ภาพถ่ายและปัญญาประดิษฐ์ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 3 1 0 0
2018 การศึกษาคลองดินต้นแบบการควบคุมการระบาดของผักตบชวา ในคลองเปรมประชากร โดยชีววิธี ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2018 การพัฒนาระบบปฏิบัิติการตรวจสอบจีโนไทป์แบบประสิทธิภาพสูงในข้าวโพดหวานและข้าวโพดข้าวเหนียว หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 1 0 0
2018 การศึกษาไวรอยด์ในมะเขือเทศและพริก หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (นอกประเทศ) 0 0 0 0
2018 การถ่ายทอดทางเมล็ดของเชื้อไวรอยด์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 2 0 0 0
2018 การพัฒนาชุดตรวจสอบอิมมูโนโครมาโตกราฟิคสตริปสำหรับโรคไวรัสที่สำคัญในพริกเพื่อพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2018 การพัฒนาวิธีการมาตรฐานสำหรับตรวจสอบเชื้อ Xanthomonas vesicatoria ในเมล็ดมะเขือเทศ ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ที่เป็นสถาบันการศึกษา) 0 0 0 0
2018 “กำรวิจัยต่อยอดและกลไกกำรบูรณำกำรเชิงพื้นที่เพื่อกำรลดโรคใบขำวอ้อยอย่ำงยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0