โครงการวิจัยภาควิชาโรคพืช ปี 2009

15

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2009

35

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2009

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2009

45

Project

โครงการวิจัย ปี 2009

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2009

6

Award

รางวัล ปี 2009

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 17 Project 5 10 0 3
2009 การปรับปรุงพันธุ์อ้อย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 3
2009 ผลของสภาพแวดล้อมต่อการเกิดโรคของอ้อยพันธุ์ลูกผสม หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 การพัฒนาวิธีการทดสอบอ้อยทนแล้งโดยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและการนำไปใช้ประโยชน์ในการคัดเลือกพันธุ์ลูกผสมทนแล้ง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 การทดสอบความรุนแรงของเชื้อไวรัสใบด่างอ้อยเพื่อการปรับปรุงพันธุ์อ้อย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 การประเมินความต้านทานของอ้อยต่อโรคเน่าแดง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 การศึกษาไวรอยด์ในมะเขือเทศเพื่อการปรับปรุงพันธุ์มะเขือเทศ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 ศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของเชื้อไฟโตพลาสมา สาเหตุโรคแตกพุ่มฝอยของงา หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 โรครากปมจากไส้เดือนฝอยในพื้นที่ปลูกฝรั่งเขตภาคกลาง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 การแพร่ระบาดไส้เดือนฝอยรากปม (Meloidogyne incognita) โดยกิ่งพันธุ์ฝรั่งและการควบคุมโดย ชีววิธีด้วยเชื้อราสกุลเห็ดนางรม (Pleurotus ostreatus) หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 การควบคุมไส้เดือนฝอยรากปม (Meloidogyne incognita) ของฝรั่งด้วยสารสกัดจากเชื้อราเอคโตไมคอร์ไรซาบางชนิด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 การถ่ายทอดทางพันธุกรรมของลักษณะทนทานต่อไส้เดือนฝอยรากปมในฝรั่ง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2009 การวิจัยและพัฒนาระบบการผลิตองุ่นในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 การใช้จุลินทรีย์ปฏิปักษ์เพื่อควบคุมโรคขององุ่น หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 การตรวจเชื้อและการจัดจำแนกสายพันธุ์เชื้อแบคทีเรียสาเหตุโรคขอบใบแห้งของข้าว ( Xanthomonas oryzae pv. oryzae ) ในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2009 การถ่ายทอดงานวิจัยด้านโรคพืชและบริการตรวจสุขภาพพืช หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 7 0 0
2009 การประยุกต์ใช้แบคทีเรียที่เจริญครอบครองรากในการควบคุมโรครากเน่าของผักกาดหอมที่ปลูกในระบบไฮโดรโพนิกส์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2009 โครงการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบประกันคุณภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์พืช ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 20192014 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 17 Project 8 14 3 0
2009 โครงการคลินิกสุขภาพพืชและการตรวจวินิจฉัย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2009 ระดับความทนทานต่อโรคใบขาวของพันธุ์อ้อยและการศึกษาไวรัสใบด่างแถบขาว หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 การทดสอบเชื้อแบคทีเรียชนิด Endophyte ต่อการเจริญของอ้อยและการพัฒนาลักษณะต้านทานในอ้อย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2009 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตจากระบบ GAP สู่ระบบเกษตรอินทรีย์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 การพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยในพื้นที่ปรับเปลี่ยนเพื่อการผลิตพืชเกษตรอินทรีย์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2009 การจัดการปัจจัยการผลิตที่เหมาะสม ระหว่างการปรับเปลี่ยนระบบการผลิตผักจาก GAP สู่เกษตรอินทรีย์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 2 0
2009 ระบบควบคุมศัตรูพืชและการระบาดของศัตรูพืชในระหว่างการปรับเปลี่ยนระบบการผลิตสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 1 0
2009 ศักยภาพพืชสมุนไพรวงศ์ขิงในการต่อต้านราสาเหตุโรคพืช : ว่านชักมดลูก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 การคัดเลือกเชื้อราปฏิปักษ์ควบคุมไส้เดือนฝอยรากปมของพืชผักบางชนิด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2009 การลดความเสียหายที่เกิดจากโรคแอนแทรคโนสภายหลังการเก็บเกี่ยวของมะม่วงโดยการลดการเข้าทำลายในสภาพแปลงโดยราที่เป้นสาเหตุของโรค (Colletotrichum gloeosporioides) โดยจุลินทรีย์ทรงพุ่ม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 2 0 0
2009 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตหัวพันธุ์ขิงปลอดโรคและการป้องกันกำจัดโรคเพื่อเพิ่มผลผลิตและการส่งออก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 การสำรวจความเสียหายของโรครากปมที่เกิดจากไส้เดือนฝอยและการเปลี่ยนแปลงประชากรในรอบปีของไส้เดือนฝอยรากปมในแปลงปลูกฝรั่ง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 4 0 0
2009 การศึกษาการให้น้ำแบบหยดในข้าว ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2009 การทดสอบระหว่างห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจประสิทธิภาพอิมมูโนโครมาโตกราฟิคสตริปสำหรับตรวจสอบการปนเปื้อนซีราลีโนนอย่างรวดเร็ว ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 การพัฒนาชุดตรวจสอบสารพิษเชื้อราในอาหารเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2009 การผลิตโมโนโคลนอลที่จำเพาะต่ออะฟลาทอกซินเพื่อการพัฒนาชุดตรวจสอบแบบรวดเร็ว ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 การพัฒนาอิมมูโนโครมาโตกราฟฟิคสตริปเพื่อตรวจสอบการปนเปื้อนของซีราลีโนนอย่างรวดเร็ว หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 11 Project 3 22 2 0
2009 การพัฒนาเชื้อราไตรโคเดอร์มาปฏิปักษ์ที่ช่วยเพิ่มผลผลิตและลดโรคข้าวเป็นชีวภัณฑ์เชิงพาณิชย์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 2 17 2 0
2009 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเชื้อแบคทีเรีย Ralstonia solanacearum และเชื้อรา Phytophthora capsici ในการทำให้เกิดโรคเหี่ยวของพริก หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 1 0 0
2009 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเชื้อแบคทีเรีย Ralstonia solanacearum และเชื้อรา Phytophthora capsici ในการทำให้เกิดโรคเหี่ยวของพริก หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2009 การพัฒนา SecA antibody เพื่อการตรวจเชื้อไฟโตพลาสมาสาเหตุโรคใบขาวอ้อย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2009 การพัฒนาพุทธรักษาปลอดไวรัสสำหรับการส่งออก หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2009 การพัฒนาอุปกรณ์แอฟฟินิตีคอลัมน์เพื่อลดต้นทุนการตรวจสอบอะฟลาทอกซิน ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2009 การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของเชื้อไวรัสสาเหตุโรคแตงกวา หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2009 โครงการการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2009 การศึกษาเชื้อแบคทีเรียส่งเสริมการเจริญเติบโตของอ้อย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2009 การทดลองความเป็นไปได้ในการใช้ไคโตซานเพื่อเพิ่มผลผลิตอ้อย ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2009 การวินิจฉัยโรคและพัฒนาดีเอ็นเอตัวตรวจ ของเชื้อสาเหตุเนื้อแกรนในสับประรด ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0