การใช้ infectious clone ของเชื้อไวรัส Sri Lankan cassava mosaic virus (SLCMV) เพื่อการคัดเลือกพันธุ์มันสำปะหลังที่ต้านทาน