โครงการวิจัยภาควิชาโรคพืช ปี 2013

28

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2013

30

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2013

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2013

34

Project

โครงการวิจัย ปี 2013

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2013

10

Award

รางวัล ปี 2013

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 11 Project 11 4 0 1
2013 การพัฒนาวิธีการใช้ Bacillus megaterium สายพันธุ์ 3103 ในสวนมะม่วงเพื่อการควบคุมโรคแอนแทรคโนสบนผลมะม่วงหลังการเก็บเกี่ยว หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
2013 การพัฒนาแอนตีบอดีต่อเชื้อไฟโตพลาสมาสาเหตุโรคใบขาวอ้อยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวินิจฉัยโรค หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2013 การปรับปรุงพันธุ์อ้อยเพื่อผลผลิตและพลังงาน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 7 0 0 1
2013 ลักษณะของเชื้อสาเหตุโรคเน่าแดงและความแปรปรวนในการทำให้เกิดโรคเพื่อการคัดเลือกเชื้อพันธุกรรมอ้อยต้านทานโรค หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2013 การปรับปรุงพันธุ์พืชสวน (ฟักทอง ฝรั่ง และดาวเรือง) เพื่อสุขภาพ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2013 ต้นตอฝรั่งทนแล้งและไส้เดือนฝอยรากปม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2013 ประสิทธิภาพของสารสกัดจากเชื้อแอคติโนมัยซีสในการควบคุมโรครากปมของมันสำปะหลัง หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
2013 เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรครวงไหม้ที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียของข้าวในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2013 การจัดการโรค รา แบคทีเรีย และ ไวรัส ของข้าวโพดด้วยระบบเกษตรดีที่เหมาะสม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 4 0 0
2013 อิทธิพลของการสภาพภูมิอากาศโลกต่อการปนเปื้อนของสารพิษจากเชื้อราในข้าว ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2013 การตรวจสอบอะฟลาทอกซินและซีราลีโนนพร้อมกันในธัญชาติด้วยอิมมูโนแอฟฟินิตีคอลัมน์ต้นแบบ (เคยู-เอซีวัน) ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 20192014 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 5 Project 7 11 0 0
2013 การศึกษาอาหารที่เหมาะสมในการสร้าง fruiting body ของเชื้อรา Cordyceps militaris หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2013 การจัดการระบบผลิตพืชเพื่อระบบอาหารปลอดภัย หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 6 9 0 0
2013 การคัดเลือกเชื้อแอคติโนมัยซีสสายพันธุ์ไทยเพื่อการควบคุมไส้เดือนฝอยรากปม (Meloidogyne incognita) หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 1 0 0
2013 การศึกษาโรคอุบัติซ้ำและโรคอุบัติใหม่ที่เกิดจากแบคทีเรียของกล้วยไม้ในจังหวักนครปฐม หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 1 0 0
2013 การศึกษาระดับความรุนแรงของไส้เดือนฝอยศัตรูข้าวในพื้นที่ปลูกข้าว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชัยนาท และสุพรรณบุรี ของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 18 Project 7 6 0 0
2013 โครงการศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีชีวภาพและความปลอดภัยทางชีวภาพ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (นอกประเทศ) 0 0 0 0
2013 ศึกษาความต้านทานบีโกโมไวรัสในมะเขือเทศ พริก และ ถั่วเขียว ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (นอกประเทศ) 0 0 0 0
2013 การใช้แบคทีรีโอฟาจเป็น biocontrol ในการควบคุมโรคเหี่ยวที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 2 3 0 0
2013 การจัดการใบจุดเหลี่ยมที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียในกระบวนการผลิตกล้ายูคาลิปตัส หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2013 การตรวจเชื้อไฟโตพลาสมาสาเหตุโรคใบขาวอ้อยโดยวิธี Nested PCR หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2013 เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรครวงไหม้ที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ของข้าวในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2013 ประสิทธิภาพของยากำจัดเชื้อราในการควบคุมเชื้อราสาเหตุโรคในกล้วยไม้ หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2013 การตรวจสอบความแม่นยำของเครื่องหมายโมเลกุลต่อลักษณะความหนาบางของเปลือกหุ้มเมล็ด ความหวาน และความต้านทานโรคราสนิมในข้าวโพด ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2013 Sequencing and fine mapping of Downy Mildew resistant Quantitative Trait Loci in Maize ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2013 Study of Columnea latent viroid on Tomato หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (นอกประเทศ) 0 0 0 0
2013 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศกับโรคพืชที่เกิดจากเชื้อไวรัส ไวรอยด์ และ ไฟโตพลาสมา หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 3 1 0 0
2013 การศึกษากลไกการติดเชื้อในระยะเริ่มต้นของ Ralstonia solanacearum ในมะเขือเทศ ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2013 การจำแนกชนิดและการศึกษาลักษณะความผันแปรทางพันธุกรรมของเชื้อราน้ำค้างข้าวโพดในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2013 การศึกษาและควบคุมโรคไหม้จากแบคทีเรียของยูคาลิปตัสในระบบการผลิตกล้าไม้ ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 1 0 0
2013 การพัฒนาประสิทธิภาพการควบคุมการผลิต GAP ภายในกลุ่มเกษตรกรเพื่อความเชื้อมั่นในสัญลักษณ์ Q ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2013 การศึกษาการต้านทานโรคและคุณภาพผลผลิตของเสาวรสที่คัดเลือกจากเทคนิค Somaclonal variation ในแปลงปลูก ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2013 การวิจัยและพัฒนาพืชตระกูลแตงต้านทานโรคไวรัส บี 212-2013 หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2013 การประเมินลักษณะความต้านทานโรคของพริกพื้นเมืองและการปลุกพริกปลอดภัย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0