โครงการวิจัยภาควิชาโรคพืช ปี 2016

20

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2016

12

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2016

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2016

32

Project

โครงการวิจัย ปี 2016

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2016

5

Award

รางวัล ปี 2016

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 4 Project 0 2 0 0
2016 โรคที่เกิดจากเชื้อโพสไพไวรอยด์ในพริก หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2016 การปรับปรุงพันธุ์อ้อยที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่ต่างกันของพื้นที่ปลูกอ้อยในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2016 การตรวจสอบโรครากเน่าของอ้อยในเขตภาคกลางของประเทศไทย และวิธีการทดสอบความต้านทานของอ้อยต่อโรครากเน่า หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2016 การประเมินการเป็นโรคในสภาพแปลงของอ้อยพันธุ์กำแพงแสน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 20192014 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 5 Project 5 2 0 0
2016 ผลของสาร chitooligosaccharides เพื่อกระตุ้นความต้านทานโรคที่เกิดจากเชื้อราของข้าว หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนส่วนตัว 1 2 0 0
2016 การผลิตจุลินทรีย์ปฏิปักษ์เพื่อสนับสนุนการลดต้นทุนในการผลิตพืช หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2016 การผลิตแอนติบอดีที่จำเพาะต่อไวรัสในจีนัส Tobamovirus และพัฒนาชุดตรวจสอบไวรัสคุณภาพสูงเพื่อการตรวจรับรองการปลอดโรคไวรัสที่สำคัญใน พริก หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
2016 องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดเห็ดตับเต่าเพื่อประโยชน์ทางการเกษตรและการแพทย์ หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2016 การควบคุมไส้เดือนฝอยรากปม (Meloidogyne incognita) ด้วยเส้นใยและสารสกัดจากเส้นใยเห็ดตับเต่า หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 23 Project 11 1 0 0
2016 โครงข่ายระบบโทรศัพท์อัจฉริยะอัตโนมัติสําหรับเฝ้าระวังการเกิดโรคพืชในข้าว ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2016 การใช้เชื้อแอคติโนมัยซีทเพื่อฟื้นฟูและยับยั้งการระบาดของไส้เดือนฝอยรากปมในดินและการตรวจติดตามประสิทธิภาพของเชื้อแอคติโนมัยซีทที่ใส่ลงในดิน ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 2 0 0 0
2016 การพัฒนาพันธุ์มะเขือม่วงต้านทานโรคเหี่ยวเขียว หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2016 โครงการผลิตแอนติบอดีเพื่องานวิจัย หัวหน้าโครงการ
ผู้ประสานงาน
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2016 การผลิตและกลไกการทำงานของยีสต์ที่ใช้สำหรบการควบคุมทางชีวภาพโรคพืชที่เกิดจากรา ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2016 การศึกษาชนิดแมลงพาหะถ่ายทอดเชื้อไฟโตพลาสมาสาเหตุโรคพุ่มแจ้มันสำปะหลัง หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2016 การขยายผลเทคโนโลยีการผลิตต้นพันธุ์อ้อยปลอดโรคใบขาว หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2016 การผลิตท่อนพันธุ์อ้อยปลอดโรคใบขาวแบบประณีตแนวใหม่ในสภาพโรงเรียนอนุบาลและแปลงปลูก ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2016 การคัดเลือกแบคทีเรียที่ครอบครองบริเวณรากและภายในอ้อยเพื่อการส่งเสริมการเจริญเติบโตของอ้อย หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2016 การผลิตแอนติบอดีที่จาเพาะกับเชื้อเบโกโมไวรัสที่เข้าทาลายพืชตระกูลแตงในประเทศไทยและการพัฒนาวิธีการตรวจสอบ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2016 การผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีต่อเชื้อเบโกโมไวรัสที่เข้าทาลายพริกในประเทศไทยและพัฒนาระบบการตรวจวิเคราะห์เชื้อสาเหตุโดยเทคนิคแอนติบอดี หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2016 เครื่องมือนวตกรรมและแพลตฟอร์มเพื่อการคัดเลือกพันธุ์ผักต้านทานโรค หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 4 0 0 0
2016 การขยายผลเทคโนโลยีการผลิตต้นพันธุ์อ้อยปลอดโรคใบขาว หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2016 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลโรคสำคัญบนใบของไม้ยูคาลิปตัส หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2016 พัฒนาสู่การใช้ประโยชน์ยีนต้านทานโรคในข้าวที่ทันท่วงที หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2016 การศึกษาวิธีการตัดเนื้อเยื่อเจริญเพื่อการผลิตแคลัสอ้อยปลอดโรค ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2016 การพัฒนาระบบปลอดเชื้อในการขยายอ้อยพันธุ์ดีด้วยวิธีการ Bio Reactor หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2016 การศึกษาเชื้อ Pepper chat fruit viroid ในมะเขือเทศและพริก หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (นอกประเทศ) 0 0 0 0
2016 โครงการผลิตแอนติบอดีเพืองานวิจัย หัวหน้าโครงการ
ผู้ประสานงาน
อื่นๆ
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2016 การสำรวจเฝ้าระวังเชื้อ Burkholderia glumae และ Pseudomonas fuscovaginae สาเหตุโรคอุบัติใหม่ในข้าว หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2016 พัฒนาสู่การใช้ประโยชน์ยีนต้านทานโรคในข้าวที่ทันท่วงที หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2016 พัฒนาสู่การใช้ประโยชน์ยีนต้านทานโรคในข้าวที่ทันท่วงที หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2016 พัฒนาสู่การใช้ประโยชน์ยีนต้านทานโรคในข้าวที่ทันท่วงที หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0