การคัดเลือกแบคทีเรียที่ครอบครองบริเวณรากและภายในอ้อยเพื่อการส่งเสริมการเจริญเติบโตของอ้อย

Publish Year National Conference 1
2020 exนางสาวพรปวีณ์ ปานชื่น, inดร.ชลิดา เล็กสมบูรณ์, รองศาสตราจารย์, "การคัดเลือกแบคทีเรียที่สามารถผลิตเอนไซม์เซลลูเลสจากมูลสัตว์", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 17, 2 - 3 ธันวาคม 2020, นครปฐม นครปฐม ประเทศไทย