ผลของสาร chitooligosaccharides เพื่อกระตุ้นความต้านทานโรคที่เกิดจากเชื้อราของข้าว

Publish Year National Journal 1
2016 exนางสาวภัสรา แสนงาม, inดร.รัติยา พงศ์พิสุทธา, รองศาสตราจารย์, inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, "ศักยภาพของสารจากธรรมชาติ กรดอะมิโน และกรดอินทรีย์ต่อการควบคุมเชื้อรา Aspergillus fumigatus ของเมล็ดข้าว", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 47, ฉบับที่ 3 (พิเศษ), กันยายน - ธันวาคม 2016, หน้า 67-70
Publish Year National Conference 2
2018 exนางสาวพัชรี บุญเรืองรอด, inดร.รัติยา พงศ์พิสุทธา, รองศาสตราจารย์, "ผลของสารจากธรรมชาติและกรดอินทรีย์ในการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา Bipolaris oryzae สาเหตุโรคใบจุดสีน้าตาลของข้าว", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 56 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 31 มกราคม 2018, เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exภัสรา แสนงาม, inดร.รัติยา พงศ์พิสุทธา, รองศาสตราจารย์, inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, "ศักยภาพของสารจากธรรมชาติ กรดอะมิโน และกรดอินทรีย์ต่อการควบคุมเชื้อราAspergillusfumigatusของเมล็ดข้าว", การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 14, 2 - 3 มิถุนายน 2016, อำเภอเมือง เชียงราย ประเทศไทย