เครื่องมือนวตกรรมและแพลตฟอร์มเพื่อการคัดเลือกพันธุ์ผักต้านทานโรค

Publish Year National Journal 4
2019 exณัฐพร บุตรนุช, inดร.วิชัย โฆสิตรัตน, รองศาสตราจารย์, inดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประเมินความต้านทานของพืชวงศ์แตงบางชนิดต่อเชื้อ Squash leaf curl Yunnan virus", วารสารวิชาการเกษตร, ปีที่ 37, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2019, หน้า 14-26
2018 exชัญญานุช กอรักงาม, exจุฑาเทพ วัชระไชยคุปต์, inดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิชัย โฆสิตรัตน, รองศาสตราจารย์, "การตรวจหาเชื้อ Acidovorax citrulli ด้วยเทคนิค Co-operational polymerasechain reaction เพื่อตรวจรับรองสุขอนามัยของเมล็ดพันธุ์แตงโม", วารสารวิชาการเกษตร, ปีที่ 36, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2018, หน้า 279-291
2017 exรุ่งทิพย์ จั่นเพ็ชร, inดร.วิชัย โฆสิตรัตน, รองศาสตราจารย์, exScott Adkins, inดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การตรวจเชื้อ Squash leaf curl Yunnan virus ในพืชวงศ์แตงด้วยเทคนิค Loop–Mediated Isothermal Amplification", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 48, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2017, หน้า 221-230
2017 exอริษาจิตรติกรกุล, exจุฑาเทพ วัชรไชยคุปต์, inดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิชัย โฆสิตรัตน, รองศาสตราจารย์, "การจำแนกเชื้อแบคทีเรียสาเหตุโรคลำต้นเน่าของข้าวโพดด้วยการวิเคราะห์ลำดับนิวคลีโอไทด์ของกลุ่มยีน", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 48, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2017, หน้า 358-375