โครงการวิจัยภาควิชาโรคพืช ปี 2007

23

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2007

28

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2007

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2007

46

Project

โครงการวิจัย ปี 2007

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2007

3

Award

รางวัล ปี 2007

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 22 Project 5 7 0 0
2007 ศึกษาโรคข้าวโพดและข้าวฟ่างในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2007 โครงการวิจัยและพัฒนาอ้อยและน้ำตาล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 การปรับปรุงพันธุ์อ้อย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2007 โรคแส้ดำและวิธีการทดสอบพันธุ์อ้อยต้านทานโรค หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 การศึกษาความหลากหลายของไวรัสใบด่างอ้อยเพื่อการปรับปรุงพันธุ์อ้อย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2007 ระดับความทนทานต่อโรคใบขาวของพันธุ์อ้อยและการศึกษาไวรัสใบด่างแถบขาว หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 ผลของสภาพแวดล้อมต่อการเกิดโรคของอ้อยพันธุ์ลูกผสม หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 การทดสอบเชื้อแบคทีเรียชนิด Endophyte ต่อการเจริญของอ้อยและการพัฒนาลักษณะต้านทานในอ้อย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 การใช้พืชสมุนไพรเพื่อการควบคุมโรคแอนแทรกโนสพริก หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2007 การควบคุมโรคแคงเกอร์ของพืชสกุลส้มโดยใช้สารสกัดขยาบจากผลสมอไทย สมอพิเภก และเปลือกผลทับทิม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 การถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบการตรวจสอบการปนเปื้อนคุณภาพสิ่งแวดล้อมและผลผลิตเกษตร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 ผลของสารสกัดไพลต่อเชื้อแบคทีเรียสาเหตุโรคพืช หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 องค์ประกอบของสารสกัดจากไพลที่มีฤทธิ์ต่อต้านราสาเหตุโรคพืชและศักยภาพในการเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยในการควบคุมโรคพืชที่เกิดจากรา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 การพัฒนาวิธีการตรวจสอบที่แม่นยำและรวดเร็วสำหรับโรคทริสเตซาและโรคกรีนนิ่งของพืชตระกูลส้มในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2007 การพัฒนาสารสกัดชีวภาพจากเชื้อราไตรโคเดอร์มาเพื่อใช้ควบคุมโรคแอนแทรคโนสที่มีสาเหตุจากเชื้อราคอลเลโตทริคัม หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 การพัฒนาการผลิตและรูปแบบของแบคทีเรียปฏิปักษ์เพื่อใช้ควบคุมโรคแอนแทรคโนสโดยชีววิธี หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 การวิจัยพันธุ์ฝรั่งต้านทานไส้เดือนฝอยเพื่อการจัดการโรครากปมและโรคร่วมทางระบบราก หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตต้นพันธุ์กล้วยไม้ปลอดโรคไวรัสและเทคนิคการตรวจสอบโรค ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2007 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการปรับเปลี่ยนการผลิตจากระบบ GAP สู่ระบบเกษตรอินทรีย์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 การพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยในพื้นที่ปรับเปลี่ยนเพื่อการผลิตพืชเกษตรอินทรีย์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 ระบบควบคุมศัตรูพืชและการระบาดของศัตรูพืชในระหว่างการปรับเปลี่ยนระบบการผลิตสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2007 ศักยภาพของสมุนไพรวงศ์ขิงในการต่อต้านราสาเหตุโรคพืช : ว่านชักมดลูก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 20192014 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 14 Project 4 10 0 0
2007 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตและการใช้ประโยชน์เจตมูลเพลิงแดงในเชิงการค้าและอุตสาหกรรม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 4 0 0
2007 โรคของเจตมูลเพลิงแดงและประสิทธิภาพของสารสกัดเจตมูลเพลิงแดงในการควบคุมโรคพืช หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 เทคนิคการตรวจสอบไวรัสใบด่างแคระข้าวโพดเพื่อการนำเข้าและส่งออกข้าวโพด หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2007 การศึกษาศักยภาพของพืชสมุนไพรพื้นบ้านเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และการเกษตร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 ศักยภาพของ Tacca chantrieri, Linostroma pauciflorum และ Elettariopsis curtisii ในการต่อต้านเชื้อสาเหตุโรคพืช หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์ในระบบเกษตรยั่งยืน เกษตรดีที่เหมาะสม และเกษตรอินทรีย์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 การศึกษาความหลากหลายและความสัมพันธ์ของเชื้อ Salmonella สายพันธุ์ต่าง ๆ ที่แยกได้จากจังหวัดนครปฐมและพื้นที่ใกล้เคียง โดยการจัดจำแนกด้วยเทคนิคทางอณูชีววิทยา ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 การพัฒนาวิธีการตรวจสอบสารพิษจากเชื้อรา Ochratoxin A แบบรวดเร็วด้วยวิธีอลิสาเพื่อใช้ในห้องปฏิบัติการ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 การผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีต่อซีราลีโนนเพื่อพัฒนาวิธีการตรวจสอบแบบรวดเร็ว หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2007 การสร้างเครือข่ายการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2007 การถ่ายทอดเชื้อทอสโพไวรัสที่พบในแตง ถั่วลิสง พริก มะเขือเทศ โดยเพลี้ยไฟ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
2007 การพัฒนาเทคนิคไบโอเซนเซอร์สำหรับการตรวจเชื้อ Pantoea stewartii subsp. stewartii สาเหตุโรคเหี่ยวในข้าวโพด หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
2007 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการโรคพืช เพื่อผลผลิตทางการเกษตรที่ปลอดภัย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2007 การถ่ายทอดเทคเทคโนโลยีการผลิตองุ่น แบบครบวงจร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 10 Project 6 12 0 0
2007 การสำรวจโรคไวรัสใบด่างแคระข้าวโพด หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 2 1 0 0
2007 การทดสอบต้นแม่พันธุ์เสาวรสรับประทานสดปราศจากโรคไวรัส หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 1 0 0
2007 ความหลากหลายทางพันธุกรรมและความสัมพันธ์ในระดับโมเลกุลของสายพันธุ์เชื้อราสนิมข้าวโพดในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2007 การพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการโรคไวรัสใบด่างลาย (SCMV) ไวรัสใบด่างประจุดเหลือ (MCMV) โรคเหี่ยว และโรคลำต้นเน่าแบททีเรียของข้าวโพดหวาน หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2007 การคัดเลือก พัฒนาเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์และชีวภัณฑ์ของเชื้อจุลืนทรีย์ปฏิปักษ์ เพื่อควบคุมโรคข้าวในการผลิตข้าวอินทรีย์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 7 0 0
2007 การพัฒนาวิธีตรวจสอบเชื้อ Potato mop top virus ในหัวพันธุ์มันฝรั่ง หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2007 เทคโนโลยีการจัดการโรคไวรัสใบด่างลาย (SCMV) ไวรัสใบด่างประจุดเหลือง (MCMV) โรคเหี่ยวและโรคลำต้นเน่าแบคทีเรียของข้าวโพดหวาน หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 1 0 0
2007 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการจัดตั้งหน่วยรับรอและเเนวทางปฏิบัติเพื่อรับรองระบบผลิตผักเเละผลไม้ตามมาตรฐานสากล ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2007 ความหลากหลายทางพันธุกรรมและความสัมพันธ์ในระดับโมเลกุลของสายพันธุ์เชื้อราสนิมข้าวโพดในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (นอกประเทศ) 0 0 0 0
2007 การจัดการเชื้อพันธุกรรมพริก หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 1 0 0