การผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีต่อเชื้อเบโกโมไวรัสที่เข้าทาลายพริกในประเทศไทยและพัฒนาระบบการตรวจวิเคราะห์เชื้อสาเหตุโดยเทคนิคแอนติบอดี

Publish Year International Journal 1
2021 exนางสาวสมฤทัย พุ่มระชัฎ, inดร.รัชนี ฮงประยูร, รองศาสตราจารย์, "Epitope-based peptide antigen of pepper yellow leaf curl Thailand virus for specific antibody production", International Journal of Agricultural Technology, ปีที่ 17, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2021, หน้า 661-672