โครงการวิจัยภาควิชาโรคพืช ปี 2015

19

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2015

24

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2015

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2015

27

Project

โครงการวิจัย ปี 2015

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2015

4

Award

รางวัล ปี 2015

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

External Active Project

Year:

<< 20192014 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 10 Project 15 11 0 0
2015 การศึกษา pathotype ของเชื้อรา Colletotrichum species ที่แยกจากผลกาแฟ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 1 0 0
2015 การศึกษาผลของยางขณะเก็บเกี่ยวผลมะม่วงกับการต้านทานต่อโรคแอนแทรคโนสและขั้วผลเน่า หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนส่วนตัว 1 2 0 0
2015 การผลิตจุลินทรีย์ปฏิปักษ์เพื่อสนับสนุนการลดต้นทุนในการผลิตพืช ประจำปี 2558 หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2015 โรคหลังการเก็บเกี่ยวของลองกองและการควบคุม หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 2 0 0 0
2015 จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ Trichoderma sp.ต่อกลุ่มไข่ของไส้เดือนฝอยรากปม Meloidogyne incognita หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2015 การสัมมนาไฮโดรโพนิกส์ : วิเคราะห์โรคจากตัวอย่าง แนวทางทำธุรกิจ แนวคิดการส่งออก หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2015 การจัดการความเสี่ยงทางศัตรูพืช ที่เกิดจากปัจจัยการผลิตและระบบการผลิต เพื่อสนับสนุนระบบความมั่นคงทางอาหาร หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 3 3 0 0
2015 การปรับปรุงพันธุ์อ้อยเพื่อผลผลิตและพลังงาน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 6 0 0 0
2015 การจัดการโรค รา แบคทีเรีย และ ไวรัส ของข้าวโพดด้วยระบบเกษตรดีที่เหมาะสม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 4 0 0
2015 โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำในมะเขือเทศ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 16 Project 6 7 0 0
2015 การศึกษาการระบาดของโรคเมล็ดด่างข้าวและการประเมินความต้านทานโรคบนข้าวพันธ์ุต่างๆ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 2 5 0 0
2015 การพัฒนา Imp antibody และเทคนิค LAMP เพื่อการตรวจเชื้อไฟโตพลาสมาสาเหตุโรคใบขาวอ้อย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2015 การศึกษาความหลากหลายของเชื้อไวรอยด์ในแหล่งปลูกพริกและมะเขือเทศในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2015 โครงการส่งเสริมการจัดทำแปลงพันธุ์อ้อยสะอาด ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2015 การตรวจวิเคราะห์เชื้อสาเหตุโรคพื่ชโดยเทคนิคเฉพาะด้าน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2015 การตรวจเชื้อไฟโตพลาสมาสาเหตุโรคใบขาวอ้อยโดยเทคนิค Nested PCR หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2015 Study of Pepper chat fruit viroid on tomato หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (นอกประเทศ) 0 0 0 0
2015 การผลิตและกลไกการทำงานของยีสต์ที่ใช้สำหรบการควบคุมทางชีวภาพโรคพืชที่เกิดจากรา ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2015 โครงการผลิตแอนติบอดีเพื่องานวิจัย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2015 โครงการบริการคัดเลือกพันธุ์พืชวงศ์แตงต้านทานต่อโรคไวรัส หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2015 โครงการความร่วมมือเป็นพันธมิตรทางวิชาการด้านเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อพัฒนาพันธุ์ยูคาลิปตัส หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2015 โครงการการตรวจสอบเชื้อไฟโตพลาสมาสาเหตุโรคใบขาวอ้อยโดยวิธี Nested PCR ประจำปี 2558 หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2015 การพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์โรคและวิธีการควบคุมโรคพืชตระกูลแตงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและการส่งออก หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 3 0 0 0
2015 การเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบโรคไวรัสในเมล็ดพันธุ์พืชผักตระกูลแตงด้วยเทคนิคชีวโมเลกุล หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2015 การพัฒนาวิธีการตรวจเชื้อ Columnea latent viroid เพื่อการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักตระกูลแตงส่งออก หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2015 การควบคุมโรคของพืชผักตระกูลแตงที่เกิดจากเชื้อราในดินและราน้ำค้างโดยชีววิธีด้วยการใช้จุลินทรีย์ปฎิปักษ์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0