โครงการวิจัยภาควิชาโรคพืช ปี 2019

24

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2019

14

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2019

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2019

16

Project

โครงการวิจัย ปี 2019

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2019

1

Award

รางวัล ปี 2019

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 2 Project 2 3 0 0
2019 การพัฒนาคุณภาพระบบผลิตและการใช้ปัจจัยการผลิตทางการเกษตเพื่อความปลอดภัยทางอาหาร หัวหน้าโครงการ เงินทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2019 ศูนย์เชื้อพันธุกรรมพืชแห่งประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 3 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 8 Project 3 1 0 0
2019 การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มาและแบคทีเรียบาซิลลัสเพื่อสนับสนุนการผลิตพืชในระบบเกษตรดีที่เหมาะสมและเกษตรอินทรีย์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินทุนส่วนตัว 0 1 0 0
2019 การศึกษาการระบาดและเชื้อราสาเหตุของโรครากเน่า หัวเน่าลำต้นเน่ามันสำปะหลังในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 1 0 0 0
2019 การเพิ่มศักยภาพการผลิตมะละกอ หัวหน้าโครงการย่อย เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 2 0 0 0
2019 การใช้ภาพจากอากาศยานไร้คนขับและข้อมูลจากการรับรู้ระยะไกลเพื่อตรวจหาโรคในแปลงอ้อย กรณีศึกษาโรคใบขาวของอ้อย ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้หน่วยงาน 0 0 0 0
2019 การกระจายและการอบรมการใช้อ้อยพันธุ์กำแพงแสนดีเด่น หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2019 การศึกษาผลกระทบของมวลชีวภาพจากมะละกอดัดแปลงพันธุกรรมต่อแบคทีเรียในดิน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2019 การประยุกต์เทคโนโลยีชีวภาพและนวัตกรรมการเกษตรเพื่อเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ำมัน และเพิ่มผลผลิต คุณภาพมังคุดในเขตพื้นที่ภาคใต้ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2019 การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเชิงบูรณาการจากไม้ผล ประมง ปศุสัตว์ : ทางเลือกใหม่ให้เกษตรกรสวนยางในเขตพื้นที่ริมแม่น้ำโขง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 5 Project 4 2 0 0
2019 การติดตามสภาพการโรคเพื่อพัฒนาระบบการจัดการโรคและเชื้อสาเหตุของทุเรียนในภาคตะวันออกและภาคใต้ของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
องค์กรรัฐ 3 1 0 0
2019 โครงการการผลิตแอนติบอดีเพื่องานวิจัย ประจำปี 2562 หัวหน้าโครงการ
ผู้ประสานงาน
อื่นๆ
องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0
2019 ผลของการใส่ ZnO ต่อการเติบโตและผลผลิตของข้าว พริกขี้หนู และการควบคุมโรคแคงเกอร์ของพืชตระกูลส้ม ผู้ร่วมวิจัย องค์กรอิสระและเอกชน 1 1 0 0
2019 การศึกษาไวรอยด์ในมะเขือเทศและพริก หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
แหล่งทุนต่างประเทศ 0 0 0 0
2019 การถอดรหัสพันธุกรรมกล้วยด้วย Next Generation Sequencing เพื่อใช้ในการศึกษาพันธุกรรมและการปรับปรุงพันธุ์กล้วยด้วย Marker Assisted Selection (ปี 2) ผู้ร่วมวิจัย องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0