การติดตามสภาพการโรคเพื่อพัฒนาระบบการจัดการโรคและเชื้อสาเหตุของทุเรียนในภาคตะวันออกและภาคใต้ของประเทศไทย

Publish Year National Journal 3
2021 exนางสาวพัชรี บุญเรืองรอด, inดร.รัติยา พงศ์พิสุทธา, รองศาสตราจารย์, inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, "ปัจจัยทางสรีรวิทยาต่อการเจริญของ Fusarium solani สาเหตุโรคกิ่งแห้งของทุเรียนและสารเคมีในการควบคุม", แก่นเกษตร, ปีที่ 49, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2021, หน้า 1375-1387
2020 inดร.รัติยา พงศ์พิสุทธา, รองศาสตราจารย์, inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, ex นายสัณฐิติ บินคาเดอร, exนางสาวกนกพร ฉัตรไชยศิร, exนางสาวพัชรี บุญเรืองรอด, "การตรวจสอบเชื้อราสาเหตุของโรคกิ่งแห้งของทุเรียน", แก่นเกษตร, ปีที่ 48, ฉบับที่ 4, กันยายน - ตุลาคม 2020, หน้า 703-714
2018 exนางสาวกนกพร ฉัตรไชยศิริ, inดร.รัติยา พงศ์พิสุทธา, รองศาสตราจารย์, inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, exนายสัณฐิติ บินคาเดอร์, "เชื้อรา Pythium sp. สาเหตุโรครากเน่าของทุเรียน และประสิทธิภาพของสารเคมีในการควบคุม", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 49, ฉบับที่ 4 (พิเศษ), กันยายน - ธันวาคม 2018, หน้า 171-174
Publish Year National Conference 1
2019 inดร.รัติยา พงศ์พิสุทธา, รองศาสตราจารย์, inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, exนายสัณฐิติ บินคาเดอร์, exนางสาวกนกพร ฉัตรไชยศิริ, exนางสาวพัชรี บุญเรืองรอด, exนางสาวกาญจนา ถมจังหรีด, exนางสาวอาภัสรา หีดรอด, "การติดตามโรคของทุเรียนในเขตภาคตะวันออกและภาคใต้ของประเทศไทย", การประชุมพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 18, 6 พฤศจิกายน 2019, นนทบุรี นนทบุรี ประเทศไทย