การใช้ภาพจากอากาศยานไร้คนขับและข้อมูลจากการรับรู้ระยะไกลเพื่อตรวจหาโรคในแปลงอ้อย กรณีศึกษาโรคใบขาวของอ้อย