ผลของการใส่ ZnO ต่อการเติบโตและผลผลิตของข้าว พริกขี้หนู และการควบคุมโรคแคงเกอร์ของพืชตระกูลส้ม

Publish Year National Journal 1
2020 exคุณัญญา จิตเจริญทวีโชค, inดร.พรไพรินทร์ รุ่งเจริญทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายศุภชัย อำคา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การให้ปุ๋ยสังกะสีทางใบต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพผลผลิตของพริกขี้หนูที่ปลูกในชุดดินน้ำพอง", แก่นเกษตร, ปีที่ 48, ฉบับที่ พิเศษ 1, มกราคม - ธันวาคม 2020, หน้า 57-62
Publish Year National Conference 1
2020 exนางสาวดนยา อยู่สบาย, inดร.ชลิดา เล็กสมบูรณ์, รองศาสตราจารย์, "ผลของธาตุอาหารพืชทางใบในการยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรีย Xanthomonas citri subsp.citri สาเหตุโรคแคงเกอร์มะนาว", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 17, 2 - 3 ธันวาคม 2020, นครปฐม นครปฐม ประเทศไทย