Journal

Article
การให้ปุ๋ยสังกะสีทางใบต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพผลผลิตของพริกขี้หนูที่ปลูกในชุดดินน้ำพอง
Journal
แก่นเกษตร (ISSN: 01250485)
Volume
48
Issue
พิเศษ 1
Year
มกราคม - ธันวาคม 2020
Page
57-62
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-