โครงการวิจัยภาควิชาโรคพืช ปี 2017

27

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2017

14

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2017

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2017

38

Project

โครงการวิจัย ปี 2017

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2017

2

Award

รางวัล ปี 2017

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 2 Project 0 1 0 0
2017 การควบคุมไส้เดือนฝอยรากปมข้าวโดยสปอร์สารแขวนลอยของเชื้อรา Trichoderma sp. บางชนิด หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2017 กิจกรรมศูนย์กระจายพืชพันธุ์ดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0

External Active Project

Year:

<< 20192014 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 8 Project 25 1 0 0
2017 การคัดเลือกพันธุ์ถั่วเขียวผิวมัน (Vigna radiata) และถั่วเขียวผิวดำ (Vigna mungo) ต้านทานต่อไส้เดือนฝอยรากปม Meloidogyne incognita หัวหน้าโครงการ เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ 1 0 0 0
2017 โครงการ การผลิตจุลินทรีย์ปฏิปักษ์เพื่อสนับสนุนการลดต้นทุนในการผลิตพืช หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนส่วนตัว 2 0 0 0
2017 โรคที่เกิดจากเชื้อโพสไพไวรอยด์ในพริก หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
2017 โครงการวิจัยและพัฒนาพันธุ์และการจัดการผลผลิตอ้อย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2017 การปรับปรุงพันธุ์อ้อยที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่ต่างกันของพื้นที่ปลูกอ้อยในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 17 0 0 0
2017 การตรวจสอบโรครากเน่าของอ้อยในเขตภาคกลางของประเทศไทย และวิธีการทดสอบความต้านทานของอ้อยต่อโรครากเน่า หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2017 การประเมินการเป็นโรคในสภาพแปลงของอ้อยพันธุ์กำแพงแสน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2017 การใช้ประโยชน์จากแอคติโนมัยซีทสายพันธุ์ Streptomyces sp. KPS-E004 และ Streptomyces sp. KPS-F003 เป็นเชื้อปลูกร่วมเพื่อควบคุมการระบาดของไส้เดือนฝอยรากปมและผลในการส่งเสริมการเจริญของพริก หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 28 Project 36 13 3 0
2017 การศึกษาชนิดแมลงพาหะถ่ายทอดเชื้อไฟโตพลาสมาสาเหตุโรคพุ่มแจ้มันสำปะหลัง หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2017 การคัดพันธุ์พืชในสกุล Vigna ที่ต้านทานต่อไส้เดือนฝอยรากปม Meloidogyne spp. สำหรับใช้เป็นแหล่งของยีนในการปรับปรุงพันธุ์ต้านทาน หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2017 การทดสอบประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันของชีวภัณฑ์ Trichoderma asperellum Bacillus cereus และเชื้อ Streptomyces sp. KPS-E004 ในการควบคุมไส้เดือนฝอยรากปม Meloidogyne incognita ในพริก หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 การเข้าทำลายโดยราและกลไกที่ก่อให้เกิดการหลุดร่วงของผลลองกองหลังการเก็บเกี่ยว ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 2 1 0 0
2017 การตรวจสอบความต้านทานที่เกิดจากการกลายพันธุ์ต่อสารเคมีป้องกันกำจัดเชื้อราของ Colletotrichum gloeosporioides สาเหตุโรคแอนแทรคโนสมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 8 2 0 0
2017 การใช้ผลิตภัณฑ์ทางชีวภาพและการจัดการทางกายภาพ เพื่อศึกษาการสลายตัวของสารพิษจากเชื้อราในธัญพืช หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 10 5 1 0
2017 บทบาทของสัณฐานและชีววิทยาบางประการของผลไม้เขตร้อนกับการพัฒนาและความต้านทานโรคหลังเก็บเกี่ยว ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 การจัดจำแนกและการตรวจเชื้อโรคกาบใบเน่าสีน้ำตาลของข้าวที่เกิดจากเชื้อ Pseudomonas fuscovaginae หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2017 โครงการบริการคัดเลือกพันธุ์พืชผักต้านทานต่อโรคไวรัส หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 นวัตกรรมระบบคัดเลือกสายพันธุ์พืชตระกูลแตงให้ต้านทานต่อเชื้อเบโกโมไวรัสในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2017 การวิเคราะห์ความหลากหลายทางพันธุกรรมบนดีเอ็นเอ เอ ของเชื้อเบโกโมไวรัสที่เข้าทำลายพืชผักตระกูลแตงในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 3 0 0 0
2017 ความสัมพันธ์ของ toxoflavin กับการก่อให้เกิดโรคของเชื้อ Burkholderia glumae สาเหตุโรค bacterial panicle blight หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 ความหลากหลายของแบคที่เรียทนกรด (acid-tolerant bacteria) และแบคทีเรียสีม่วงกลุ่มที่ไม่สะสมซัลเฟอร์ (purple non-sulfur bacteria) ในป่าพรุและแนวทางการใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตร ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 2 4 0 0
2017 การผลิตและกลไกการทำงานของยีสต์ที่ใช้สำหรับการควบคุมทางชีวภาพโรคพืชที่เกิดจากรา ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 การคัดเลือก mycoviruses ที่มีศักยภาพในการควบคุมโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา Colletotrichum และ Fusarium species หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2017 การจัดทำแปลงพันธุ์ขยายอ้อยปลอดโรคใบขาว หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 การตรวจสอบเชื้อไฟโตพลาสมาสาเหตุโรคใบขาวอ้อยด้วยวิธี Nested PCR หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 แบบจำลองการคัดเลือกพันธุ์อ้อยต้านทานโรคใบขาว หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 การจัดทำแปลงพันธุ์ขยายอ้อยปลอดโรคใบขาว หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 การศึกษาเชื้อPepper chat fruit viroid ในมะเขือเทศและพริก หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (นอกประเทศ) 1 0 0 0
2017 ผลของการใช้ยาต้านจุลชีพในส้มเขียวหวาน (Citrus reticulata Blanco) เพื่อรักษาโรคกรีนนิ่งต่อการพัฒนาการดื้อยาต้านจุลชีพในจุลินทรีย์ ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (นอกประเทศ) 0 0 0 0
2017 การค้นหา QTLs ที่ควบคุมลักษณะต้านทานต่อโรคเมล็ดด่างและโรคใบขีดโปร่งแสงในข้าวอย่างรวดเร็วด้วยวิธี QTL seq และ GWAS ร่วมกับการค้นหาลำดับเบสดีเอ็นเอทั้งจีโนมและพัฒนาเครื่องหมายดีเอ็นเอที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับการคัดเลือกลักษณะต้านทานเพื่อใช้ในโครงการปรับปรุงพันธุ์ข้าว ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 โครงการพัฒนาเพื่อปรับโครงสร้างการปรับปรุงพันธุ์อ้อยและพัฒนาระบบการบริหารจัดการผลิตอ้อยอย่างครบวงจร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 2 1 2 0
2017 โครงการพัฒนาเพื่อปรับปรุงโครงสร้างการปรับปรุงพันธุ์อ้อยและพัฒนาระบบการบริหารจัดการผลิตอ้อยอย่างครบวงจร (ต่อเนื่องจากโครงการพัฒนาและขยายอ้อยพันธุ์ดี ปี 2559) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 การเปรียบเทียบชนิดวัสดุคลุมแปลงต่อสภาวะอุณหภูมิและความชื้นในเขตรากพืชของแปลงปลูกสตรอเบอรี่ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 โครงการบริการคัดเลือกพันธุ์พืชผักต้านทานต่อโรคไวรัส ปี 2560 หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 การสำรวจเฝ้าระวังโรคตอแคระแกร็นของอ้อย ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ที่เป็นสถาบันการศึกษา) 1 0 0 0
2017 การใช้ยาต้านจุลชีพในส้มเขียวหวาน (Citrus reticulata Blanco): การใช้ และทางเลือกอื่นสำหรับการควบคุมโรคกรีนนิ่ง ในสองจังหวัดที่มีการปลูกส้มเขียวหวานเป็นหลักในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (นอกประเทศ) 2 0 0 0