การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มาและแบคทีเรียบาซิลลัสเพื่อสนับสนุนการผลิตพืชในระบบเกษตรดีที่เหมาะสมและเกษตรอินทรีย์

Publish Year International Conference 1
2015 inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, "Trichoderma species for Biological Control of Plant Diseases in Thailand", International Symposium for Agricultural Biotecnology, 17 ธันวาคม 2015, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย