โครงการวิจัยภาควิชาโรคพืช ปี 2008

12

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2008

13

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2008

2

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2008

57

Project

โครงการวิจัย ปี 2008

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2008

5

Award

รางวัล ปี 2008

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 23 Project 9 9 0 0
2008 โครงการวิจัยและพัฒนาอ้อยและน้ำตาล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2008 การปรับปรุงพันธุ์อ้อย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 ระดับความทนทานต่อโรคใบขาวของพันธุ์อ้อยและการศึกษาไวรัสใบด่างแถบขาว หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 ผลของสภาพแวดล้อมต่อการเกิดโรคของอ้อยพันธุ์ลูกผสม หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 การทดสอบเชื้อแบคทีเรียชนิด Endophyte ต่อการเจริญของอ้อยและการพัฒนาลักษณะต้านทานในอ้อย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2008 การพัฒนาวิธีการทดสอบอ้อยทนแล้งโดยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและการนำไปใช้ประโยชน์ในการคัดเลือกพันธุ์ลูกผสมทนแล้ง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 การพัฒนาวิธีการตรวจสอบที่แม่นยำและรวดเร็วสำหรับโรคทริสเตซาและโรคกรีนนิ่งของพืชตระกูลส้มในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
2008 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตจากระบบ GAP สู่ระบบเกษตรอินทรีย์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0
2008 การพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยในพื้นที่ปรับเปลี่ยนเพื่อการผลิตพืชเกษตรอินทรีย์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 ระบบควบคุมศัตรูพืชและการระบาดของศัตรูพืชในระหว่างการปรับเปลี่ยนระบบการผลิตสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2008 ศักยภาพพืชสมุนไพรวงศ์ขิงในการต่อต้านราสาเหตุโรคพืช : ว่านชักมดลูก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2008 การคัดเลือกเชื้อราปฏิปักษ์ควบคุมไส้เดือนฝอยรากปมของพืชผักบางชนิด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 การศึกษาไวรอยด์ในมะเขือเทศเพื่อการปรับปรุงพันธุ์มะเขือเทศ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
2008 ศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของเชื้อไฟโตพลาสมา สาเหตุโรคแตกพุ่มฝอยของงา หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 การลดความเสียหายที่เกิดจากโรคแอนแทรคโนสภายหลังการเก็บเกี่ยวของมะม่วงโดยการลดการเข้าทำลายในสภาพแปลงโดยราที่เป้นสาเหตุของโรค (Colletotrichum gloeosporioides) โดยจุลินทรีย์ทรงพุ่ม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2008 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตหัวพันธุ์ขิงปลอดโรคและการป้องกันกำจัดโรคเพื่อเพิ่มผลผลิตและการส่งออก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 โรครากปมจากไส้เดือนฝอยในพื้นที่ปลูกฝรั่งเขตภาคกลาง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 การสำรวจความเสียหายของโรครากปมที่เกิดจากไส้เดือนฝอยและการเปลี่ยนแปลงประชากรในรอบปีของไส้เดือนฝอยรากปมในแปลงปลูกฝรั่ง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 การถ่ายทอดทางพันธุกรรมของลักษณะทนทานต่อไส้เดือนฝอยรากปมในฝรั่ง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2008 การแพร่ระบาดของไส้เดือนฝอยรากปม (Meloidogyne icognita) โดยกิ่งพันธุ์ฝรั่งและการควบคุม โดยชีววิธีด้วยเชื้อเห็นนางรม (Pleurotus ostreatus) หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 การวิจัยและพัฒนาระบบการผลิตองุ่นในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2008 อิทธิพลของสภาพแวดล้อมต่อการเกิดโรคขององุ่น หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2008 การใช้จุลินทรีย์ปฏิปักษ์เพื่อควบคุมโรคขององุ่น หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 20192014 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 16 Project 10 14 1 0
2008 การให้บริการผลิตแอนติซีรัมเพื่องานวิจัย หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2008 การผลิตแอนติซีรัมเพื่อรองรับงานบริการของคลินิกสุขภาพพืช หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ของหน่วยงาน 1 0 0 0
2008 การประเมินหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาหลักสูตรใหม่ หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2008 โรคแส้ดำและวิธีการทดสอบพันธุ์อ้อยต้านทานโรค หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 การศึกษาความหลากหลายของไวรัสใบด่างอ้อยเพื่อการปรับปรุงพันธุ์อ้อย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 การใช้สมุนไพรควบคุมโรคผักและผลไม้ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 4 0 0
2008 การใช้พืชสมุนไพรควบคุมโรคแอนแทรกโนสพริก หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2008 การควบคุมโรคแคงเกอร์ของพืชสกุลส้มโดยใช้สารสกัดหยาบจากผลสมอไทย สมอพิเภก และเปลือกผลทับทิม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 1 0
2008 การพัฒนาสารสกัดชีวภาพจากเชื้อราไตรโคเดอร์มาเพื่อใช้ควบคุมโรคแอนแทรคโนสที่มีสาเหตุจากเชื้อราคอลเลโตทริคัม หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2008 การพัฒนาการผลิตและรูปแบบของแบคทีเรียปฏิปักษ์เพื่อใช้ควบคุมโรคแอนแทรคโนสโดยชีววิธี หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2008 การวิจัยพันธุ์ฝรั่งต้านทานไส้เดือนฝอยเพื่อการจัดการโรครากปมและโรคร่วมทางระบบราก หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตต้นพันธุ์กล้วยไม้ปลอดโรคไวรัสและเทคนิคการตรวจสอบโรค ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2008 การพัฒนาเทคนิคไบโอพีซีอาร์สำหรับการตรวจสอบเชื้อ Acidovorax avenea subsp. citrulli ในเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลแตงเพื่อการรับรองเมล็ดพันธุ์พืช หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
2008 การประเมินความคงทนและประสิทธิภาพของไข่แอนติบอดีในการควบคุมโรคเรืองแสงของกุ้งกุลาดำ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 2 0 0
2008 การลดการปนเปื้อนสารพิษเชื้อราและการพัฒนาการตรวจสอบสารพิษเชื้อราในอาหารและอาหารสัตว์เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 การทดสอบระหว่างห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพชุด ELISA ต้นแบบที่จำเพาะต่อซีราลีโนน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 18 Project 18 20 0 0
2008 ความหลากหลายของเชื้อราสนิมข้าวโพดและการคัดเลือกพันธุ์ต้านทานโรคราสนิม หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 1 0 0
2008 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเชื้อแบคทีเรีย Ralstonia solanacearum และเชื้อรา Phytophthora capsici ในการทำให้เกิดโรคเหี่ยวของพริก หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2008 การศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการลดปริมาณการสูญเสียน้ำในการผลิตข้าว ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 2 0 0
2008 การพัฒนาอุปกรณ์แอฟฟินิตีคอลัมน์เพื่อลดต้นทุนการตรวจสอบอะฟลาทอกซิน ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2008 การศึกษาความหลากหลายของเชื้อไวรัสใบด่างแคระและใบด่างจุดประของข้าวโพด หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 3 2 0 0
2008 โครงการแนวทางปฏิบัติงานด้านการตรวจพืช ตรวจวินิจฉัยศัตรูพืชและการกำจัดศัตรูพืช หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 2 0 0 0
2008 โครงการศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีชีวภาพและความปลอดภัยทางชีวภาพ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (นอกประเทศ) 0 0 0 0
2008 การศึกษาความหลากหลายของเชื้อไวรัสใบด่างแตงกวา หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2008 ผลของการใช้ไคโตซานต่อคุณภาพและการควบคุมโรคหลังเก็บเกี่ยวของพริก ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 2 0 0
2008 โครงการนำร่องการผลิตเสาวรสในระดับฟาร์มโดยใช้พันธุ์สีม่วงปลอดไวรัส ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2008 โครงการเทคโนโลยีชีวภาพ : ระดับมหภาคและจุลภาค ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 2 2 0 0
2008 ชุดโครงการสร้างองค์ความรู้และพัฒนาด้านอ้อย โครงการย่อยที่ 3.4 ข้อมูลความหลากหลายในระดับโมเลกุลของเชื้อไฟโตพลาสมาสาเหตุโรคใบขาวซึ่งเป็นโรคสำคัญของอ้อย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2008 การจัดการเชื้อพันธุกรรมพริก ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 5 6 0 0
2008 การปรับปรุงพันธุ์และการเขตกรรมสมุนไพร ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2008 ความหลากหลายทางพันธุกรรมและความสัมพันธ์ในระดับโมเลกุลของสายพันธุ์เชื้อราสนิมข้าวโพดในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2008 การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของราสาเหตุโรคแอนแทรคโนสพริก หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 4 4 0 0
2008 การปรับปรุงพันธุ์ขมิ้นชันต้านทานโรคเหี่ยวจากเชื้อแบคทีเรีย ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2008 การวิจัยและพัฒนาระบบการผลิตองุ่นในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0