โครงการวิจัยภาควิชาโรคพืช ปี 2011

31

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2011

14

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2011

4

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2011

30

Project

โครงการวิจัย ปี 2011

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2011

4

Award

รางวัล ปี 2011

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 4 Project 0 4 0 0
2011 การวิจัยและพัฒนาระบบการผลิตองุ่นในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2011 การใช้จุลินทรีย์ปฏิปักษ์เพื่อควบคุมโรคขององุ่น หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 3 0 0
2011 เทคนิคแลมป์เพื่อการตรวจเชื้อแบคทีเรียโรคพืชและศัตรูพืชกักกันของพืชส่งออก หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2011 การควบคุมไส้เดือนฝอยรากปม (Meloidogyne incognita) ของมะเขือเทศด้วยน้ำกรองและสารสกัดจากเส้นใยเห็ดเผาะ [Astraeus hygrometricus (Pers.) Morgan] ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 20192014 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 16 Project 6 5 1 0
2011 การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาควบคุมโรคในผักไม่ใช้ดินรับหน้าร้อน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 2 0 0
2011 กลไกการควบคุมเชื้อราสาเหตุโรคผลเน่าและแอนแทรคโนสมะละกอ โดยใช้ยีสต์ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2011 การปรับปรุงพันธุ์อ้อย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2011 การทดสอบความรุนแรงของเชื้อไวรัสใบด่างอ้อยเพื่อการปรับปรุงพันธุ์อ้อย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2011 การประเมินความต้านทานของอ้อยต่อโรคเน่าแดง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2011 การศึกษา Protein Translocatiion Gene ของเชื้อไฟโตพลาสมาสาเหตุโรคใบขาวอ้อยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวินิจฉัยโรค หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2011 ผลของสภาวะแวดล้อมในการเพาะปลูกที่มีต่อการแสดงออกของโรคจากท่อนพันธุ์อ้อย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2011 การประยุกต์ใช้แบคทีเรียที่เจริญครอบครองรากในการควบคุมโรครากเน่าของผักกาดหอมที่ปลูกในระบบไฮโดรโพนิกส์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0
2011 โครงการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบประกันคุณภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์พืช ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2011 การจัดทำแผนที่ข้อมูลกลุ่มเกษตรกรและการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตไปสู่แปลงมาตรฐาน GAP และเกษตรอินทรีย์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2011 การทำแผนที่ข้อมูลและการจำแนกระบบการผลิต GAP และเกษตรอินทรีย์ของกลุ่มเกษตรกรในภาคตะวันตก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 1 0
2011 การวิจัยและพัฒนาระบบถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อยกระดับการผลิตสู่มาตรฐาน GAPและเกษตรอินทรีย์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2011 การศึกษาไวรอยด์ในส้มโอเพื่อการส่งออกส้มโอ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2011 การพัฒนาและถ่ายทอดงานวิจัยไส้เดือนฝอยรากปมของฝรั่ง หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2011 การชะลอการเหลืองของใบตองสดเพื่อการส่งออกและการใช้งานในธุรกิจโรงแรม ร้านอาหารและการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยในต่างแดน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2011 การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านสุขภาพพืชและการควบคุมโรค หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 2 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 10 Project 8 12 0 0
2011 การสำรวจโรคทริสเตซ่า เอ็กโซคอติส และกรีนนิ่ง ในส้มโอ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 1 0 0
2011 ชนิดและแหล่งที่มาของราบนผลมะพร้าวน้ำหอมที่ผ่านขบวนการจัดการเปลือกเพื่อการส่งออก และแนวทางการจัดการ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 2 1 0 0
2011 การพัฒนาพุทธรักษาปลอดไวรัสสำหรับการส่งออก หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 2 0 0
2011 โครงการศึกษาการบูรณาการงานวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ(สาขาเกษตรและอาหาร) ระยะที่ 2 : การศึกษาความสามารถทางวิชาการของหน่วยวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2011 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศกับโรคพืชที่เกิดจากเชื้อไวรัส ไวรอยด์ และ ไฟโตพลาส หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2011 การศึกษาเชื้อ Columnea latent viroid ในมะเขือเทศ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (นอกประเทศ) 0 0 0 0
2011 การศึกษาประสิทธิภาพของโพแทสเซียมซิลิเกตในการควบคุมโรคใบจุดสีน้ำตาลของข้าว หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 4 0 0
2011 โครงการหมู่บ้านหน่อไม้ฝรั่งและข้าวโพดฝักอ่อนเพื่อการส่งออก ที่ปรึกษาโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2011 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวเงาะให้ได้คุณภาพเพื่อลดความสูญเสีย ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2011 ผลของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำของข้าวในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 5 4 0 0