การตรวจสอบอะฟลาทอกซินและซีราลีโนนพร้อมกันในธัญชาติด้วยอิมมูโนแอฟฟินิตีคอลัมน์ต้นแบบ (เคยู-เอซีวัน)

Publish Year International Journal 2
2017 exKooprasertying, P., inนายธนภูมิ มณีบุญ, exIamtaweejaroen, P., inดร.รัชนี ฮงประยูร, รองศาสตราจารย์, inดร.วราภา มหากาญจนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Optimization and efficiency improvement of in-house immunoaffinity column KU-Af02 For aflatoxin detection", Biotropia, ปีที่ 24, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2017, หน้า 114-126
2016 exPhakpoom Kooprasertying, inนายธนภูมิ มณีบุญ, inดร.รัชนี ฮงประยูร, รองศาสตราจารย์, inดร.วราภา มหากาญจนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Exposure assessment of aflatoxins in Thai peanut consumption", Journal Cogent Food & Agriculture , ปีที่ 2, ฉบับที่ 1204683, พฤษภาคม - มิถุนายน 2016, หน้า 1-9
Publish Year International Conference 1
2013 exPhakpoom Kooprasertying, inนายธนภูมิ มณีบุญ, exChanaya chuatsrinule, exKittisak Insawake, inดร.รัชนี ฮงประยูร, รองศาสตราจารย์, inดร.วราภา มหากาญจนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Inhouse Immuno Affinity Column Developmwnt for Aflatoxin B1 detection", International conference on Mycotoxin Aspects of Food and Feed Safety (IC-MAFFS) Universitas Godjah Mada, Indonesia. June 27-28 2013 , 27 - 28 มิถุนายน 2013, yogyakata สาธารณรัฐอินโดนีเซีย