การศึกษาโรคอุบัติใหม่ในมันสำปะหลังที่มีสาเหตุจากเชื้อไฟโตพลาสมา