การทดสอบพันธุ์ต้านทานโรคใบจุดด่างเหลืองที่เกิดจากเชื้อรา Phaeophleospora destructans ของยูคาลิปตัส

Publish Year National Journal 1
2015 exนายสัณฐิติ บินคาเดอร์, inดร.รัติยา พงศ์พิสุทธา, รองศาสตราจารย์, inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, "ความละเอียดในการประเมินพื้นที่เกิดโรคโดยใช้ภาพ 3D และ ภาพถ่ายพืชในรูป 2D", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 46, ฉบับที่ 3/1 (พิเศษ, กันยายน - ธันวาคม 2015, หน้า 469-472
Publish Year National Conference 1
2015 exนายสัณฐิติ บินคาเดอร์, inดร.รัติยา พงศ์พิสุทธา, รองศาสตราจารย์, inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, "ความละเอียดในการประเมินพื้นที่เกิดโรคโดยใช้ภาพ 3D และ ภาพถ่ายพืชในรูป 2Dความละเอียดในการประเมินพื้นที่เกิดโรคโดยใช้ภาพ 3D และ ภาพถ่ายพืชในรูป 2D", งานประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 13, 18 - 19 มิถุนายน 2015, ปากช่อง นครราชสีมา ประเทศไทย