การจำแนกชนิดและการศึกษาลักษณะความผันแปรทางพันธุกรรมของเชื้อราน้ำค้างข้าวโพดในประเทศไทย

Publish Year International Journal 1
2018 inดร.จินตนา อันอาตม์งาม, รองศาสตราจารย์, exปัทมา, "Morphological and Molecular Based Identification of CornDowny Mildew Distributed in Thailand", International Journal of Agricultural Technology, ปีที่ 14, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2018, หน้า 845-860
Publish Year International Conference 2
2016 inดร.จินตนา อันอาตม์งาม, รองศาสตราจารย์, "Genetic variation of corn downy mildew fungi based on physiological race and Simple Sequence Repeats (SSRs) markers", The 60th Annual Meeting of the Mycological Society of Japan , 16 - 18 กันยายน 2016, Kyoto ญี่ปุ่น
2015 exP. Janruang, inดร.จินตนา อันอาตม์งาม, รองศาสตราจารย์, "Species identification of corn downy mildew fungi isolated from Thailand", The 59th Annual Meeting of the Mycological Society of Japan, 15 - 18 พฤษภาคม 2015, Okinawa ญี่ปุ่น