การประเมินเชื้อแบคทีเรียที่ครอบครองบริเวณรากและภายในอ้อยเพื่อการควบคุมแบบชีววิธีและป้องกันโรคใบขาวอ้อย

Publish Year National Conference 1
2015 exสมพร สัมโย, inดร.ชลิดา เล็กสมบูรณ์, รองศาสตราจารย์, inดร.เรวัต เลิศฤทัยโยธิน, รองศาสตราจารย์, "การคัดเลือกไรโซแบคทีเรียเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตของอ้อยในสภาพโรงเรือน", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 53, 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย