ประสิทธิภาพของเชื้อแอคติโนมัยซีสจากมูลไส้เดือนดินในการควบคุมโรคพืช