การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน ปี 2008

92

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2008

119

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2008

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2008

64

Project

โครงการวิจัย ปี 2008

1

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2008

9

Award

รางวัล ปี 2008

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 56
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :การประชุมวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 9 ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การใช้สมุนไพรในสัตว์เลี้ยง,11 มิ.ย. 2008 - 11 มิ.ย. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Acaricidal and virucidal activities of plant crude-extracts,26 พ.ค. 2008 - 26 พ.ค. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 505521 ชื่อวิชา Toxicology in Animals,8 ธ.ค. 2008 - 1 ก.พ. 2010
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 505521 ชื่อวิชา Toxicology in Animals,8 ธ.ค. 2008 - 2 ก.พ. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 507681 ชื่อวิชา Clinical Practice in Small Animal I,1 ต.ค. 2008 - 28 ธ.ค. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 507681 ชื่อวิชา Clinical Practice in Small Animal I,1 ธ.ค. 2008 - 29 ธ.ค. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46 ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :ความสัมพันธ์ระหว่างหินปูนน้ำลายและเหงือกอักเสบในสุนัข,29 ม.ค. 2008 - 1 ก.พ. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46,29 ม.ค. 2008 - 1 ก.พ. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 507681 ชื่อวิชา Clinical Practice in Small Animal I,3 พ.ย. 2008 - 28 พ.ย. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :สอนวิชาเวชศาสตร์สัตว์น้ำ,6 มิ.ย. 2008 - 6 มิ.ย. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46,29 ม.ค. 2008 - 1 ก.พ. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46,29 ม.ค. 2008 - 1 ก.พ. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สมาคมกายวิภาคศาสตร์ (ประเทศไทย) ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การประชุมวิชาการกายวิภาคศาสตร์ (ประเทศไทย) ครั้งที่ 31,30 เม.ย. 2008 - 2 พ.ค. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 540532 ชื่อวิชา Clinical Biochemistry in Ruminant,3 ก.ย. 2008 - 10 ก.ย. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 505311 ชื่อวิชา General Pharmacology,9 มิ.ย. 2008 - 6 ก.ค. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :VPAT Regional Veterinary Congress ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Intestinal Anastomosis,27 เม.ย. 2008 - 30 เม.ย. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 541541 ชื่อวิชา Emerging and Re-emerging Zoonoses,5 พ.ย. 2008 - 13 พ.ย. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 508311 ชื่อวิชา Veterinary Bacteriology & Mycology,9 ก.ค. 2008 - 10 ก.ค. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :The Federation of Asian Veterinary Associations ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :The 15th Conference of the Federation of Asian Veterinary Associations,28 ต.ค. 2008 - 28 ต.ค. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 532511 ชื่อวิชา Small Animal Practice Management System,3 พ.ย. 2008 - 28 ก.ย. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การประชุมวิชาการสัตวแพทย์ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร,28 พ.ย. 2008 - 29 พ.ย. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การประชุมวิชาการสัตวแพทยศาสตร์ มทม. ครั้งที่ 2 ประจำปี 2551,28 พ.ย. 2008 - 29 พ.ย. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 510422 ชื่อวิชา Veterinary Epidemiology & Preventive Medicine,29 ต.ค. 2008 - 18 ก.พ. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การแก้ไขปัญหาโรคไข้หวัดนกในประเทศไทย,22 ส.ค. 2008 - 22 ส.ค. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสถานทูตฝรั่งเศส ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Zoonoses and Emerging Diseases in Thailand ใน Session2: Regional-scale programs on disease prevention and control ,22 ต.ค. 2008 - 22 ต.ค. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01510512 ชื่อวิชา Vet.Hazar.Subs.& Tox.Waste & Ani.By-prod.Mgt.,3 พ.ย. 2008 - 20 ก.พ. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สมาคมหลอดเลือดจุลภาคไทย ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Role of Vascular Communication in Microcirculation,26 ธ.ค. 2008 - 26 ธ.ค. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การใช้สมุนไพรในสัตว์เลี้ยง,11 มิ.ย. 2008 - 11 มิ.ย. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 509511 ชื่อวิชา Animal Filariid Worms,9 มิ.ย. 2008 - 31 ก.ค. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 508311 ชื่อวิชา Veterinary Bacteriology & Mycology,9 ก.ค. 2008 - 10 ก.ย. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 520351 ชื่อวิชา Helminthology,9 มิ.ย. 2008 - 12 ก.ย. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 505311 ชื่อวิชา General Pharmacology,2 มิ.ย. 2008 - 26 ก.ย. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :สอนวิชาเวชศาสตร์สัตว์น้ำ,6 มิ.ย. 2008 - 6 มิ.ย. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การใช้สมุนไพรในสัตว์เลี้ยง ในการประชุมวิชาการคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,11 มิ.ย. 2008 - 11 มิ.ย. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 507681 ชื่อวิชา Clinical Practice in Small Animal I,1 ต.ค. 2008 - 29 ธ.ค. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 505313 ชื่อวิชา Veterinary Toxicology,4 ส.ค. 2008 - 7 ก.ย. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 015221 ชื่อวิชา Animal Science & Technology,1 ก.ย. 2008 - 1 ก.ย. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 540532 ชื่อวิชา Clinical Biochemistry in Ruminant,3 ก.ย. 2008 - 10 ก.ย. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 540532 ชื่อวิชา Clinical Biochemistry in Ruminant,3 ก.ย. 2008 - 10 ก.ย. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 540532 ชื่อวิชา Clinical Biochemistry in Ruminant,3 ก.ย. 2008 - 10 ก.ย. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 508311 ชื่อวิชา Veterinary Bacteriology & Mycology,4 ก.ค. 2008 - 4 ก.ย. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การใช้สมุนไพรในสัตว์เลี้ยง,11 มิ.ย. 2008 - 11 มิ.ย. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Acaricidal and virucidal activities of plant crude-extr,26 พ.ค. 2008 - 26 พ.ค. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :สภาวะที่เหมาะสมในการผลิตโปรไบโอติกโดยใช้เชื้อผสมระหว่างแบคทีเรียกรดแลคติกและยีสต์โดยเทคนิคพื้นผิวตอบ แหล่งทุน :สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ ม. เกษตรศาสตร์ (Window II),1 ต.ค. 2008 - 30 มิ.ย. 2010
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 505312 ชื่อวิชา Veterinary Pharmacology,10 พ.ย. 2008 - 21 ก.ย. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01504514 ชื่อวิชา Diagnostic Pathology in Companion Animals,18 ต.ค. 2008 - 24 ก.พ. 2012
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46,29 ม.ค. 2008 - 1 ก.พ. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Acaricidal and virucidal activities of plant crude-extracts,25 พ.ค. 2008 - 27 พ.ค. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การใช้สมุนไพรในสัตว์เลี้ยง,11 มิ.ย. 2008 - 11 มิ.ย. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Acaricidal and virucidal activities of plant crude-extracts,25 พ.ค. 2008 - 27 พ.ค. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Acaricidal and virucidal activities of plant crude-extracts,25 พ.ค. 2008 - 27 พ.ค. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 507681 ชื่อวิชา Clinical Practice in Small Animal I,2 ต.ค. 2008 - 29 ธ.ค. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 507681 ชื่อวิชา Clinical Practice in Small Animal I,1 มิ.ย. 2008 - 25 ก.ค. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การประชุมวิชาการสัตวแพทยศาสตร์ มทม. ครั้งที่ 2 ประจำปี 2551,28 พ.ย. 2008 - 29 พ.ย. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01507681 ชื่อวิชา Clinical Practice in Small Animal I,6 มิ.ย. 2008 - 30 ก.ย. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :วิวัฒนาการและการพัฒนาวิธีปฏิกิริยาลูกโซ่โพลีเมอร์เลสเพื่อการตรวจหาเชื้อ Brucella canis ในสุนัข แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัมนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,1 ต.ค. 2008 - 30 ก.ย. 2009

Policy

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 5 ปีล่าสุด

Year Policy 3
2008 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กรมปศุสัตว์ การใช้ประโยชน์ :ใช้ในการปรับแผนงานพัฒนาระบบคอมพาร์ทเมนต์ระยะต่อไป,17 ก.ค. 2008 - 22 ก.ค. 2009
2008 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานมาตรฐานการเกษตรและอาหารแห่งชาติ การใช้ประโยชน์ :การประเมินความเสี่ยงในการปนเปื้อรแบคทีเรียในเนื้อสัตว,7 ต.ค. 2008 - 8 ต.ค. 2008
2008 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ การใช้ประโยชน์ :ต่อยอดการเขียนแผนงานวิจัยในโครงการเธีวิจัยอาวุโส สกว. ศ.ดร.นทีทิพย์ กฤษณามระ,1 ต.ค. 2008 - 30 ก.ย. 2010

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 5 ปีล่าสุด

Year Public 4
2008 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ฟาร์มโคนมเอกชน การใช้ประโยชน์ :นำผลการศึกษาไปใช้กำหนดแนวทางในการจัดการฟาร์ม,1 ม.ค. 2008 - 18 ก.ย. 2013
2008 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ศรีราชาฟาร์ม การใช้ประโยชน์ :พัฒนาการเลี้ยงจระเข้แบบขังเดี่ยวที่มีพื้นที่กว้างพอที่จะให้จระเข้เคลื่อนไหวได้สะดวกหรือเลี้ยงแบบขังรวมที่มีจำนวนจระเข้ที่ไม่แออัดจนเคลื่อนไหวไม่สะดวกและเกิดการกัดกันทำให้ผิวหนังเป็นแผล,28 ม.ค. 2008 - 1 ต.ค. 2009
2008 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สัตวแทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การใช้ประโยชน์ :ประชุมวิชาการ,11 มิ.ย. 2008 - 12 มิ.ย. 2008
2008 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ASTVผู้จัดการออนไลน์ 19 กันยายน 2551 16:15 น. การใช้ประโยชน์ :มก. ศึกษาพัฒนาชุดตรวจหากรุ๊ปเลือดแมวได้ผล 100 % (ข่าวให้ความรู้แก่ประชาชน),19 ก.ย. 2008 - 19 ก.ย. 2008

Commercial

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 5 ปีล่าสุด

Year Commercial 4
2008 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การใช้ประโยชน์ :เป็นผลิตภัณฑ์โลชั่นสมุนไพร และ derma scrub ใชัในโรงพยาบาลสัตว์ บางเขน มหาวิทยาลัยเกษตศาสตร์,26 ก.ย. 2008 - 26 ก.ย. 2009
2008 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การใช้ประโยชน์ :ผลิตเป็นโลชั่นทาผิวหนังสำหรับสุนัขที่เป็นโรค Malassezia dermatitis ใช้ในโรงพยาบาลสัตว์ บางเขน ,26 ก.ย. 2008 - 26 ก.ย. 2009
2008 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การใช้ประโยชน์ :ผลิตภัณฑ์ KU Natural Miticide Lotion, โลชั่นทองพันชั่ง และโลชั่นตะไคร้หอม ในโครงการพัฒนาวิชาการของคณะสัตวแพทยศาสตร์ สำหรับสุนัขเป็นโรคผิวหนังเนื่องจากเชื้อนี้ ใช้ในโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ,20 ก.พ. 2008 - 26 ก.ย. 2009
2008 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :Nova Science Publisher, New York การใช้ประโยชน์ :ข้อมูลสำหรับหนังสือ Salmonella infection ISBN 978-1-60456-735-9,3 ก.ย. 2008 - 4 ก.ย. 2009