การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน ปี 2006

37

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2006

41

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2006

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2006

53

Project

โครงการวิจัย ปี 2006

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2006

4

Award

รางวัล ปี 2006

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 13
2006 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :American Heart Association ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Vulnerbility of Conducted Vasomotor Response to Ischemia-Reperfusion Injury. ,12 พ.ย. 2006 - 15 พ.ย. 2006
2006 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สมาคมโรคหลอดเลือดแดง ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Coronary Microvascular Dysfunction,27 ส.ค. 2006 - 27 ส.ค. 2006
2006 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :บริษัทท๊อปฟีดจำกัด ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :กระบวนการผลิตอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตของสัตว์,6 พ.ย. 2006 - 6 พ.ย. 2006
2006 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44 ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การศึกษาย้อนหลังภาวะไส้เลื่อนกระบังลมในสุนัขและแมว ,30 ม.ค. 2006 - 2 ก.พ. 2006
2006 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชาสรีรวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิค polymerase chain reaction เพื่อตรวจการปนเปื้อนของเชื้อเลปโตสไปร่าชนิดก่อโรคในน้ำเชื้อโค,19 ต.ค. 2006 - 20 ต.ค. 2006
2006 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การศึกษาชีวสมมูลของผลิตภัณฑ์ยาสัตว์ แหล่งทุน :ภายนอก,6 พ.ย. 2006 - 30 ก.ย. 2009
2006 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สมาคมผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :งานวิจัยและประสบการณ์ การใช้สมุนไพรในทางสัตวแพทย์,25 พ.ค. 2006 - 25 พ.ค. 2006
2006 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :งานวิจัยด้านสมุนไพรและการใช้สมุนไพรในคลินิก,3 มี.ค. 2006 - 3 มี.ค. 2006
2006 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สมาคมผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :งานวิจัยและประสบการณ์ การใช้สมุนไพรในทางสัตวแพทย์ในการประชุมวิชาการ ,25 พ.ค. 2006 - 25 พ.ค. 2006
2006 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สมาคมผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :งานวิจัยและประสบการณ์ การใช้สมุนไพรในทางสัตวแพทย์,25 พ.ค. 2006 - 25 พ.ค. 2006
2006 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สมาคมผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การประชุมวิชาการ การบำบัดโรคสัตว์เลี้ยง ครั้งที่ 12 ,25 พ.ค. 2006 - 25 พ.ค. 2006
2006 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สมาคมผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :งานวิจัยและประสบการณ์ การใช้สมุนไพรในทางสัตวแพทย์,25 พ.ค. 2006 - 25 พ.ค. 2006
2006 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สมาคมผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :งานวิจัยและประสบการณ์ การใช้สมุนไพรในทางสัตวแพทย์ในการประชุมวิชาการ การบำบัดโรคสัตว์เลี้ยง ,25 พ.ค. 2006 - 25 พ.ค. 2006

Policy

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 5 ปีล่าสุด

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 5 ปีล่าสุด

Year Public 3
2006 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์เลปโตสไปโรซิส สถาบันสุขภาพสัตว์และผลิตสัตว์แห่งชาติ การใช้ประโยชน์ :นำเทคนิค polymerase chain reaction และคู่ primers ที่ได้รับการแนะนำไปใช้ประโยชน์ในการตรวจพิสูจน์เชื้อเลปโตสไปโรซิสจากตัวอย่างปศุสัตว์,20 ต.ค. 2006 - 30 ต.ค. 2009
2006 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :Modern 9 TV การใช้ประโยชน์ :รายการโทรทัศน์ “หนึ่งในพระราชดำริ” ของ Modern 9 TV เมื่อวันเสาร์ ที่ 30 กันยายน 2549 เวลา 21.00-21.30 น. เรื่องทันตกรรมในสุนัข (สัมภาษณ์นาน 30 นาที),30 ก.ย. 2006 - 30 ก.ย. 2006
2006 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สื่อรักสัตว์เลี้ยง การใช้ประโยชน์ :สัมภาษณ์พิเศษ “ครั้งแรกในไทย จัดฟันสุนัข เทร็นด์ใหม่ของคนรักหมา” ใน สื่อรักสัตว์เลี้ยง เล่มที่ 136 ประจำเดือน มิถุนายน 2549: 32-34.,1 มิ.ย. 2006 - 1 มิ.ย. 2006

Commercial

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 5 ปีล่าสุด

Year Commercial 2
2006 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การใช้ประโยชน์ :พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เช็ดผิวหนังสุนัข แมว ที่เป็นโรคผิวหนังที่เกิดจากตัวไรขี้เรื้อน เชื้อรา และเชื้อยีสต์ ,20 ธ.ค. 2006 - 28 ส.ค. 2010
2006 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การใช้ประโยชน์ :ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ในโครงการพัฒนาวิชาการ ใช้ในโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการรักษาโรคผิวหนังสุนัขแมว ,20 ธ.ค. 2006 - 26 ก.ย. 2009