การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน ปี 2007

63

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2007

69

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2007

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2007

40

Project

โครงการวิจัย ปี 2007

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2007

4

Award

รางวัล ปี 2007

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 21
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01506533 ชื่อวิชา Lab. in Advanced Veterinary Biochemistry,19 ก.ย. 2007 - 24 ส.ค. 2011
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 002599 ชื่อวิชา Thesis,21 พ.ค. 2007 - 21 พ.ค. 2007
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 002599 ชื่อวิชา Thesis,21 พ.ค. 2007 - 21 พ.ค. 2007
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :The 32nd annual WSAVA congress ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Abdominal Obesity is an Independent Risk Factor in Dogs with Heart Failure ,19 ส.ค. 2007 - 23 ส.ค. 2007
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :VPAT Regional Veterinary Congress ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :ความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีความหลวมของข้อสะโพกกับระดับคะแนนข้อสะโพกในการประเมินข้อสะโพกหลวมในสุนัข ,14 พ.ค. 2007 - 16 พ.ค. 2007
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :Japanese Society of Veterinary Science Conference ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Histological and histochemical studies of the intestine in the edible-nest swiftlets, Collocalia germani,3 เม.ย. 2007 - 5 เม.ย. 2007
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :The Asian Association of Veterinary Anatomists ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :The Second Congress of the Asian Association of Veterinary Anatomists,12 ก.ย. 2007 - 14 ก.ย. 2007
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 419599 ชื่อวิชา Thesis,26 ก.พ. 2007 - 26 ก.พ. 2007
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 507681 ชื่อวิชา Clinical Practice in Small Animal I,1 มิ.ย. 2007 - 1 ต.ค. 2007
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 541541 ชื่อวิชา Emerging and Re-emerging Zoonoses,3 ธ.ค. 2007 - 20 ธ.ค. 2007
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 507681 ชื่อวิชา Clinical Practice in Small Animal I,1 ต.ค. 2007 - 1 ม.ค. 2008
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 507681 ชื่อวิชา Clinical Practice in Small Animal I,1 ต.ค. 2007 - 28 ธ.ค. 2007
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :SEAMEO TROPMED Network ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :JITMM2008,13 ต.ค. 2007 - 14 ต.ค. 2007
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การจำแนกทางโมเลกุลของชัลโมเนลลาดื้อยาอุบัติใหม่ซีโรวาร์ 1, 4, [5], 12:i:- ในประเทศไทย แหล่งทุน :สวพ,1 ต.ค. 2007 - 30 ก.ย. 2008
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 508551 ชื่อวิชา Integrated Vet. Microbiology & Immunology,2 ส.ค. 2007 - 3 ก.ย. 2008
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 001599 ชื่อวิชา Thesis,22 เม.ย. 2007 - 22 เม.ย. 2007
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 509211 ชื่อวิชา Veterinary Helminthology,5 พ.ย. 2007 - 28 ธ.ค. 2007
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สมาคมโรคหลอดเลือดแดง ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Exercise Training Restore Coronary Arteriolar Dilation : Role of Hydrogen Peroxide,27 ก.ค. 2007 - 27 ก.ค. 2007
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 503541 ชื่อวิชา Diseases of Aquatic Animal I,3 ก.ย. 2007 - 7 ก.ย. 2009
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :โครงการพัฒนาสมุนไพรกำจัดเห็บหมัดเหา แหล่งทุน :โครงการพัฒนาวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์,27 ก.พ. 2007 - 26 ก.พ. 2008
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การศึกษาฟีโนไทป์และคุณสมบัติทางเคมีของฮีโมโกลบินสุนัขพันธุ์ไทยหลังอาน แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัมนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,1 ต.ค. 2007 - 30 ก.ย. 2008

Policy

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 5 ปีล่าสุด

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 5 ปีล่าสุด

Year Public 5
2007 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สถานศึกษาต่าง ๆ การใช้ประโยชน์ :สร้างมูลค่าเพิ่มยางพารา สนับสนุนการเรียนการสอน เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ เป็นสินค้าจำหน่ายได้ ส่งออกได้,1 ม.ค. 2007 - 15 ก.พ. 2013
2007 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ การใช้ประโยชน์ :ใช้ในหน่วยสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์,1 ต.ค. 2007 - 30 พ.ย. 2010
2007 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สกุลไทย ฉบับที่ 2729 ปีที่ 53 ประจำวัน อังคาร ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2550 การใช้ประโยชน์ :บทความให้ความรู้แก่ประชาชน (ด้วยความรักแด่เพื่อนร่วมโลก),6 ก.พ. 2007 - 6 ก.พ. 2007
2007 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ การใช้ประโยชน์ :ใช้ในการรักษาปลาสวยงามของหน่วยสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษของโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์,1 ต.ค. 2007 - 30 พ.ย. 2010
2007 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :Modern 9 TV การใช้ประโยชน์ :รายการโทรทัศน์ “หนึ่งในพระราชดำริ” ของ Modern 9 TV เมื่อวันเสาร์ ที่ 21 กรกฎาคม 2550 เวลา 21.00-21.30 น. เรื่องธนาคารเลือดแมว,21 ก.ค. 2007 - 21 ก.ค. 2007